Vedtægter

De nye vedtægter fra 2018

Vedtægter for Kildebrønde Bylaug
Revision af vedtægterne gældende fra generalforsamlingen 2017.

Forord
Formålet med revision af vedtægterne er at modernisere indhold og sprogbrug. I den forbindelse vil betegnelser som generalforsamling og bestyrelse fremover blive brugt i stedet for betegnelser som Laugsstævne, bystævne samt bymænd/kvinder. Dog vil betegnelsen oldermand blive fastholdt, da bylauget ikke har et juridisk ansvar som f.eks. en grundejerforening, og det signalerer vi bedst til myndigheder m.v. på denne måde.

Vedtægter
§1. Foreningens navn er Kildebrønde Bylaug.

§1.1 Foreningen dækker området Kildebrønde sogns vestlige del, det vil sige Kildebrønde kirkeby, Kildebrønde landevejsby, Strøhusene og Kildebrønde mark indtil Køge Bugt Motorvejen. Kort over området kan ses på Kildebrønde Bylaugs website www.kildebrønde.dk

§1.2. Bylauget har til formål at styrke og udvikle Kildebrønde landsby, herunder områderne op til landsbyen, så byens historie bevares og på bedste vis forenes med den samfundsudvikling, der finder sted.

§1.3. Bylauget varetager medlemmernes interesse over for relevante myndigheder og foreninger.

§1.4. Bylauget ønsker at styrke og udvikle sammenhold og fællesskab i landsbyen via fællesaktiviteter som fester og boldspil.

§1.5. Alle husstande beliggende i Kildebrønde landsby kan være medlemmer af Kildebrønde Bylaug. Der er ikke medlemspligt af Kildebrønde Bylaug.

§1.6. Bor ejeren ikke selv på matriklen, kan lejeren være ligeværdigt medlem af Bylauget, med mindre ejeren gør indsigelser mod dette til bestyrelsen.

§1.7. Hvert medlem af Kildebrønde Bylaug (husstand med betalt kontingent) har én stemme ved stemmeafgivning. Alle beboere i husstande med betalt kontingent kan deltage i sociale arrangementer som boldspil og fester.

§2. Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed.

§2.1. Generalforsamlingen afholdes første mandag i marts. Hvis generalforsamlingen afholdes på et andet tidspunkt, skal det varsles med minimum 14 dage før afholdelse. Indkaldelse kan ske via Kildebrønde Bylaugs website www.kildebrønde.dk

§2.2. Generalforsamlingen er åben for alle husstande beliggende i Kildebrønde Bylaugs område. Der er kun stemmeret for medlemmer, det vil sige husstande med betalt kontingent. Hvert medlem har én stemme.

§2.3. Afstemning på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, undtaget er dog vedtægtsændringer (se §7) og opløsning af Kildebrønde Bylaug (se §8). Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog kan skriftlig afstemning foretages, hvis to af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.

§2.4. Ønsker medlemmerne et punkt taget op til afstemning på generalforsamlingen, skal forslag og beslutningsgrundlag være bestyrelsen i hænde senest fire uger inden afholdelse af generalforsamling.

§3. Til at varetage Kildebrønde Bylaugs interesser vælges på generalforsamlingen en oldermand, en kasserer og et passende antal medlemmer til hvert udvalg – dog så den samlede bestyrelse ikke bliver for stor. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode og kan opstille til genvalg. Oldermand og kasserer kan ikke være på valg samtidig.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og har mulighed for at tilknytte en referent til bestyrelsesarbejdet.

§3.1. Såfremt oldermanden har forfald, vælger bestyrelsen i enkelttilfælde en stedfortræder for oldermanden.

§3.2. På generalforsamlingen vælges også en revisor, der på medlemmernes vegne godkender Bylaugets regnskab.

§3.3. På generalforsamlingen fremlægges regnskabet for Kildebrønde Bylaug. Regnskabet godkendes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 3.4 Tegningsret. For forhold af økonomisk karakter, f.eks. kommunikation med banken, tegnes bylauget af oldermanden og kassereren. I andre forhold som f. eks. dialog med myndigheder tegnes bylauget af et hvilket som helst bestyrelsesmedlem.

§4. Bylaugets ordinære årlige generalforsamling har følgende faste dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Oldermandens beretning – evt. suppleret med beretning fra udvalg
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab – regnskabsår 1. jan. – 31. dec.
6. Fastsættelse af kontingent for kommende år
7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne (Se §3)
8. Valg af revisor (Se §3.2)
9. Behandling af indkomne forslag (se §2.1)
10. Eventuelt

§5. Det årlige kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales senest ved det førstkommende månedsskifte efter generalforsamlingen.

§6. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis generalforsamlingen eller mindst 10 medlemmer af Bylauget (kontingentbetalende husstande) ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 21 dage, efter at det er begæret og afholdes mellem 14 og 21 dage efter indkaldelsen.

§7. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling og kræver et flertal på ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede.

§8. Beslutning om nedlæggelse af Kildebrønde Bylaug kan kun vedtages med et flertal på ¾ af samtlige husstande beliggende i Kildebrønde Bylaugs område. Såfremt der ikke er fremmødt mindst ¾ af samtlige husstande, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med fire ugers varsel, og denne er da beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. På den ekstraordinære generalforsamling skal nedlæggelse af Bylauget besluttes med ¾ flertal.

§8.1. Ved nedlæggelse af Kildebrønde Bylaug deles overskuddet solidarisk mellem de medlemmer (kontingentbetalende husstande), der var inden den ordinære generalforsamling.

Vedtaget ved generalforsamlingen 2018.