Referat af Laugsstævne d. 26. maj 2016

Fremmøde

Der var fremmødt 31 beboere. Ingefred, Byvejen 37 meldte sig som mødeleder. Gerd tog nærværende referat.

Oldermanden supplerede den udsendte beretning:

Vedtægterne

Vedtægterne er fra 1982, de trænger til en forenkling og opdatering.

Indbrud

Omtalte de mange indbrud i byen og mulighed for at forhindre dem.

Bylaugets arbejde

Redegjorde for Bylaugets placering som kontaktled til offentlige myndigheder på linje med grundejerforening/ejerlav, dog uden disses pligter og bemyndigelser. Nævnte som eksempel at Politiet -inden de ville skride ind- havde henvendt sig til Oldermanden for at han skulle bede beboerne på Byvejen begrænse parkering på vejen.

Redegjorde for ejerforholdene på Boldbanen, Laugets betaling for leje og for de tidligere og nuværende aktiviteter.

Fortalte om samarbejdet mellem Bylauget og Kirkens aktivitetsudvalg om arrangementer i Skolen.

Økonomi

Kassemesteren var ikke mødt.

Oldermanden oplyste, at der er ca. 30.000 i kassen (indestående i banken).

Kommende udgifter: Lovpligtigt eftersyn af legeredskaberne, opstramning/reparation af hegnet, samt den årlige leje.

Sonja, som er kasserer i Kildebrønde Vandværk oplyste, at vandværket, som i kraft af boringen er medlejer af pladsen, betaler for elforbruget.

Der skal altid være mindst 20.000 i kassen til dækning af reetablering af arealet i tilfælde af, at Boldpladsen nedlægges.

Den årlige ydelse til Lauget fastholdes. Der var spørgsmål til perioden.

Da der iflg. Vedtægterne skal holdes Laugsstævne 1 gang årligt dækker ydelsen perioden mellem 2 Laugsstævner.

Der udsendes ikke girokort, medlemmerne skal overføre ydelsen til Bylaugets konto 1551 3564320 snarest efter Laugsstævnet.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Nye kræfter

Ingefred redegjorde for Bystævnets sammensætning og efterlyste unge kræfter.

Gjorde opmærksom på, at Boldudvalget består af oldefædre, og at det praktiske med kaffe og hjemmebagte kager ved arrangementerne i Skolen varetages af 3 damer over firs!

Følgende meldte sig til Bystævnet:

Boldudvalg: Anders, Byvejen 19, Ulrik, Byvejen 9. Aage Meincke og Frede Kristensen har tilkendegivet, at de fortsætter.

Festudvalg: Sandra, Landevejen 22, Vicky, Byvejen 12. Jette, Fresiahaven 8 fortsætter.

‘Hjælpende hænder’ som Festudvalget kan trække på:

Ingefred, Byvejen 37, Hanne, Byvejen 24, Gerd, Byvejen 11, Lene Møntegård, Bag Møllen 4, Orla og Ulla Kristensen, Bag Møllen 6.

Teknisk gruppe: René, Byvejen 1, Asger, Martin Jensensvej 10, Finn, Fresiahaven 18. Inge Ploug havde tilkendegivet, at hun fortsætter.

Webmaster: Marcel, Landevejen 22.

Oldermand: Jan, Landevejen 3 fortsætter.

Sekretær: Gerd, Byvejen 11.

Oldermanden indkalder til møde, hvor Bystævnet vælger stedfortræder for oldermand.

Referat husomdeles for sidste gang

Når nærværende referat er godkendt, husstandsomdeles det sammen med oplysninger om fx. hjemmeside, adresseliste etc. Vi satser derefter på at klare kommunikationen til de fleste elektronisk.

Eventuelt

Mailliste

Der cirkulerede en liste, hvor man kunne skrive sin mailadresse på. Den blev givet til webmaster, som samkører den med den eksisterende liste og giver oldermanden en kopi.

Hjemmeside

Asger tilbød domænet Kildebrønde.dk, som han i mange år har haft reserveret til Bylauget. Der var tilslutning til at takke ja.

Marcel vil arbejde på, om der skal laves hjemmeside og/eller Facebookgruppe, evt i samarbejde med Asger. Her vil referat fremover blive oploadet.

Internet i byen

Marcel spurgte til andres oplevelse af internettet i byen.

Der var en del utilfredshed med hastigheden. Asger redegjorde for en del af konstruktionen, Marcel oplyste, at Greve Landsby selv har arrangeret et velfungerende fibernet. Der var opbakning til, at han undersøger mulighederne for at kopiere det hos os.

Fællesspisning

Ulla, Bag Møllen, foreslog, at man genoptager de succesfulde fællesspisninger i Skolen.

Det kunne være en opgave for de ‘hjælpende hænder’ i samarbejde med Festudvalget.

Brændt hus på Byvejen

Der var spørgsmål til status vedr.det brændte hus Byvejen 17. Ingefred oplyste, at det skal nedrives og at der ikke opføres nye pensionistboliger i stedet. Fordi sagen er trukket i langdrag skal kommunen i ny udbudsrunde før de finder en, der kan påtage sig arbejdet.

Opgaver for teknisk gruppe

Der var spørgsmål til ting, som vil være oplagte opgaver for Teknisk gruppe at opklare:

Det manglende lys ved jernbanebroen, hvad sker der med ‘Brugsen’ (hvornår kommer den til at se ordentlig ud) og hvad sker der med ejendommen på Kildebrøndevej, som er delvist nedrevet.

Afslutning

Mødet sluttede ca. kl. 21.

Gerd Have.