Referat 2021

  

Kildebrønde Skole onsdag 22. september 2021 kl. 19.00

Antal fremmødte: 28

Med stemmeret: 21

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent: Iben Byvejen 9

2.  Valg af referent: Gerd Byvejen 11

3.  Valg af stemmetæller: Jan Byvejen 31

4.  Oldermandens beretning:

Oldermanden redegjorde for årets stærkt begrænsede aktiviteter og nævnte                       problemerne ved ‘coronaaktiviteterne’ på boldpladsen. Konklusionen af debatten                       efter beretningen er, at bestyrelsen fremover skal være mere striks med at                       forventningsafstemme inden aktiviteter udenfor eget regi går i gang.

4a. Aktivitetsudvalgets beretning:

Har afholdt sommerfest og planlagt Halloweendag/græskarværksted 28/10 og                       senere et julearrangement, begge dele i boldhuset.

Har netop søgt fondsmidler til udvikling af  boldpladsen, Johanne orienterede om                       projektet.

5.  Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab. 

Der er i 2021 47 betalende husstande (ud af byens 173). Regnskabet godkendt.

6.  Fastsættelse af kontingent for 2020:

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet. Efter debat om det betimelige heri                       vedtages at hæve kontingentet fra 2022. Der foreslås til 300 eller 500 kr. 17 stemte                       for 300 kr, 2 for 500 kr. 300 kr blev følgelig vedtaget.

Samtidig opfordres bestyrelsen til at oplyse bedre om Bylaugets aktiviteter, at                       udvikle disse, især mht. trafikale og byplanmæssige tiltag og fx få defineret det                       lovlige i ‘håndværkerhoteller’, hvor husejeren ikke selv bor på matriklen, da det                       medfører gener for naboerne.

7.  Valg til bestyrelsen: På valg: Alle. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig så halvdelen                       er valgt for 1, halvdelen for 2 år.

– Aage Meincke, Henning Gravesen, Jan Hoffmann og Gerd Have ønskede ikke                       genvalg.

– Oldermanden Jan Cornelius Larsen genvalgt.

– Kassereren Marcel Wolf genvalgt.

– Sandra Pedersen, Michala Wahlstrøm og Johanne Slemming genvalgt.

– Frede Kristensen genvalgt

Nyvalg: Ingefred Egehave Byvejen 37, Pernille Lund Byvejen 31, Lonnie Faulch                       Byvejen 32, Sidsel Larsen Yttesensvej 8, Iben Byvejen 9.          

8.  Valg af revisor.

Leif Poulsen genvalgt.

9.  Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen forslag

10. Eventuelt. 

Bestyrelsen opfordres til stadig at holde BaneDanmark til ilden mht. det manglende                       gadelys under banen.

Velkomstbrevet kunne med fordel lægges på hjemmesiden, da den er offentlig og                       bruges af bl.a. ejendomsmæglere til at oplyse om byen.

Ingefred vil som nyvalgt i Teknisk gruppe arbejde på at få lavet 2-i-1vej mellem                       kirken og banen, da det vil begrænse hastigheden. Der er nu 80 km/t og det er                       farligt for cyklister og gående.