Referat af Laugsstævne d. 6. marts 2017

 Referat Laugsstævne (generalforsamling) i Kildebrønde Bylaug.

STED: Kildebrønde Skole mandag 6. marts 2017 kl. 19.30

Antal fremmødte til laugsstævnet: 20.

Der er afbud fra den afgående kassemester, som fraflytter.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent: Søren Møntegaard

  1. Valg af referent: Gerd Have
  1. Valg af stemmetæller: Asger Hedegaard
  1. Oldermandens beretning: Redegjorde for årets aktiviteter.

Mindedes og takkede afdøde Ejner Jørgensen, som var medstifter af  bylauget og gjorde en stor indsats for byen.

  1. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab.

I kassemesterens fravær fremlagt af Gerd Have. Godkendt.

Sonja oplyser, at kontrakten på boldpladsen blev ændret da vi fik den nye boring, så vandværket er lejer og bylauget betaler leje til vandværket. Udgifter til vedligeholdelse af hegn og bygning deles af vandværk og bylaug. Dette er årsagen til, at bylauget ikke mere har en konto med et øremærket beløb til evt. reetablering af arealet.

  1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 200 kr pr. husstand

Vedtaget. Beløbet bedes indsat på bylaugets konto senest 1/4-17 og   dækker frem til næste generalforsamling.

  1. Valg til bestyrelsen:

Kasserer: Asger Hedegaard. Det godkendes, at han samtidig  fortsætter i Teknisk Gruppe.

Medlemmer: Vickie fratræder festudvalget (men kan stadig hjælpe ved arrangementer). Sandra og Jette koordinerer indsatsen ved  kommende arrangementer og indkalder i god tid hjælperne via Facebook.

  1. Valg af revisor: Søren Møntegaard

9.  Iflg. aftale fra sidste Laugsstævne fremlægges forslag til ændrede             vedtægter til afstemning. Forslaget var udsendt med indkaldelsen.

Enstemmigt vedtaget.

10. Forslag om at ændre navn fra Kildebrønde Bylaug til Kildebrønde             Landsbylaug.  Forkastet, 3 stemmer for, 13 stemmer imod.

11. Behandling af indkomne forslag.

Oldermanden oplyser, at der ikke er kommet forslag.

12. Eventuelt.

René, Teknisk gruppe har i dag modtaget resultatet af efterårets trafiktælling i kirkebyen og redegør for den: Der kører mellem 1680 og 1780 biler gennem byen pr. døgn, heraf 170 biler over 5,8 m (vi konkluderer at det kan være både bil m.trailer og lastvogne).             Hastigheden er højest ved kirken (42 km/t).

Diskussion om trafikforholdene omkring byen, særlig mellem jernbanen og kirken. Det oplyses, at busser gerne må køre hvor der er ‘lastbiler forbudt’. Vi observerer mange store lastbiler på gennemfart trods forbud.

Lene Møntegaard efterlyser indsamlere til Kræftens Bekæmpelses næste kampagne.

Finn gør opmærksom på kommunens tilbud om møde 22/3 om indbrudsbekæmpelse. Han laver samlet tilmelding.

Forslag om at komme tilbage til gammel praksis med, at sommerfesten altid falder på samme tid, fx, sidste lørdag i august så det er nemmere at huske.

Mødet hævet 22:30.