MØDEREFERAT fra generalforsamling afhold 6. marts 2023

 
ForumGeneralforsamling i Kildebrønde Bylaug 
Møde afholdt6. marts 2023 kl. 19.00 
StedKildebrønde Skole, Kildebrønde landsby 
ReferentIben Rørbye 

Antal fremmødte

12, heraf 9 stemmeberettigede

Dagsorden

 1. Valg af dirigent 

Michala Wahlstrøm, Byvejen 27 

 1. Valg af referent

Iben Rørbye, Byvejen 9 

 1. Valg af stemmetæller 

Ulla Christensen, Bag Møllen 6. 

 1. Oldermandens beretning
 2. Der meldes om god aktivitet, som er uddybet i udvalgenes beretning. 
 1. Teknisk udvalgs beretning 
 2. Der arbejdes på muligheden for at omdanne Kildebrøndevej til en 2 minus 1 vej, dvs. at vejen visse steder bliver smallere.
 3. Bestyrelsen har været i dialog med Greve Kommune angående lys på cykelsti bag Kirken og i viadukten ved togbanen. Vi er blevet henvist til firmaet som står for driften og de har noteret manglerne.
 4. Der søges stadig midler til legepladsen 
 5. Der planlægges en arbejdsdag fastsat til 23. april 2023, hvor der etableres legehus, rutsjebane m.m. Der skal også plantes træer, buske og sættes nyt bænksæt op. 
 6. Udvalget er også i dialog med Greve Kommune ang. driften af legepladsen og fortovsfliserne på det smalle stykke fra landsbyen til landevejen. Tilbagemeldingen er indtil videre, at kommunen skal spare. 
 1. Aktivitetsudvalgets beretning
 2. Påskejagt gentages den 2. april efter succesen sidste år, tilmelding mod betaling af 10 kr.
 3. Loppemarkedet var ikke en succes i 2022, især grundet vejret. Det overvejes om vi skal slå os sammen med Greve Landsby. Det udestår, hvornår loppemarked afholdes i 2023, men det bliver sandsynligvis ikke i forbindelse med Påske. 
 4. Sommerfesten afholdes den 19. august
 5. Halloween afholdes den 28. oktober 
 1. Aflæggelse og godkendelse af regnskab – regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022
 2. Årsrapporten for 2022 blev gennemgået
 3. 51 betalende medlemmer, én mere end sidste år
 4. Vi har som noget nyt andre indtægter: annonceindtægter fra Kildebrøndebladet samt en smule fra salg af slik etc. under fester. 
 5. Vores erhvervsforsikring er blevet en smule billigere
 6. Udgifter omfatter udlæg til diverse aktiviteter, pavillon.
 7. Det bemærkes, at kontingentet blev besluttet forhøjet ved sidste generalforsamling fra 200 til 300 kr.

Antal husstande blev drøftet på baggrund af opfølgning efter sidste generalforsamling, og der blev opfordret til at forsøge at hverve flere betalende medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år

Bestyrelsen lagde op til, at der ikke er nogle ændringer og der fortsat er et kontingent på 300 kr. for 2022. 

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne 

Jan Cornelius Larsen, Michala Wahlstrøm, Johanne Boegh Slemming og Marcel Wolf fra Bestyrelsen var på genvalg og stillede alle op. Der var opbakning hertil og alle blev genvalgt.

 1. Valg af revisor

Leif Poulsen blev genvalgt ved generalforsamling den 22. september 2021.

 1. Behandling af indkomne forslag 

Der var forslag om etablering af et bladudvalg i, som får adgang til at deltage i bestyrelsesmøderne med 1 eller 2 medlemmer. Formålet er bl.a. at udbygge samarbejdet mellem bestyrelsen og bylauget og den trykte publikation. 

Der er opbakning fra bestyrelsen til etablering af et bladudval, men som en del af bestyrelsen, ligesom tilfældet er med de andre udvalg. 

Der kom forslag om at etablere udvalget som et kommunikationsudvalg, med et lidt bredere fokus på kommunikation, også de mere webbaserede del og for at udbrede kendskab til Kildebrønde.

Gert Ellegaard samt Henrik Hermansen, meldte sig som medlemmer af dette udvalg i Bestyrelsen og blev begge valgt ind.   

Bestyrelsen nævnte, at der var forslag om at etablere et hundearrangement på Boldpladsen.

 1. Evt. 

Drøftelse af de store problemer med fortovet op til landevejen. Bestyrelsen nævnte at den får samme tilbagemelding fra Kommunen jf. punkt 5, som den henvendelse andre medlemmer af bylauget har fået. Det blev nævnt at man kunne tage billeder, men disse illustrerer ikke problemet godt nok. Skal der trækkes på medier, foreslås det at henvende sig til Sydkysten eller Tuneposten. Der var forslag om at møde op til Byrådets spørgetid. 

Der var forslag vedr. regulering af trafikken i landsbyen.

Belysning under banen blev drøftet og der følges op via anden kontakt som fungerer i Fresiahaven, når der er lamper, der ikke lyser.

Erfaringer fra Lellinge blev delt under mødet. Der er mange lignende erfaringer, både i forhold til målgruppe, aldersfordeling, trafikproblemer, søgning om støtte etc. Der er gode erfaringer med at målrette kommunikation til specifikke målgrupper, søgning om støtte, kommunikation og samarbejde.

Fjernvarme blev ligeledes nævnt. Der er uklarhed om hvorvidt Greve Kommune går ind i arbejdet, men VEKS Trankildeprojekt, som omhandler fjernvarme til Greve Landsby, Kildebrønde Landsby og Tværhøjgård. VEKS forventer at dette har været politisk behandlet  i løbet af forår/sommer i Kommunen.  

Der var anerkendelse af bestyrelsens arbejde. 

Referat 2022

ForumGeneralforsamling i Kildebrønde Bylaug 
Møde afholdt7. marts 2022 kl. 19.00 
StedKildebrønde Skole, Kildebrønde landsby 
ReferentIben Rørbye 

Antal fremmødte

17, heraf 15 stemmeberettigede

Dagsorden

 1. Valg af dirigent 

Johanne Slemming, Byvejen 36 

 1. Valg af referent

Iben Rørbye, Byvejen 9 

 1. Valg af stemmetæller 

Ikke relevant ved denne generalforsamling.

 1. Oldermandens beretning
 2. Grundet forsinkelsen, der skyldtes corona, på afholdelse af sidste generalforsamling, som fandt sted den 22. september var det begrænset, hvad der var at berette af nyt.
 3. Live streaming arrangementerne i Kildebrønde Skole er genoptaget 
 4. Kildebrøndes første udgivelse af lokalbladet har fundet sted og været en succes 
 5. Fastelavn er afholdt og før det julearrangement, dog med få fremmødte. Haloween var der større tilslutning til. 
 6. Gennemkørsel gennem landsbyen vil vokse, grundet nye lagerbyggerier. Punktet er uddybet under punkt 11. 
 7. Oldermandens beretning blev godkendt. 
 1. Aktivitetsudvalgets beretning
 2. Opbakning til de aktiviteter, der har været planlagt og bestyrelsen håber, at denne fortsat vil være stigende
 3. Æggejagt-arrangement i anledning af påsken er planlagt på boldpladsen til 10. april kl. 10, tilmelding mod betaling af 10 kr. 
 4. Loppemarked afholdes den 28. maj kl. 10.00, med tilbud om at Greve Landsby kan deltage 
 5. Sommerfest afholdes den 27. august 
 6. Pernille Pedersen, Byvejen 19 vil bidrage til opdatering af Laden 
 7. Græskarudskæring vil også finde sted, dato følger
 8. Der blev desværre givet afslag på de fondsmidler, der blev ansøgt om til udvikling af boldpladsen, nævnt på sidste generalforsamling. Der søges fortsat om midler til legeredskaber etc. 
 1. Kildebrøndebladet
 2. Arrangementerne nævnt ved aktivitetsudvalget vil blive nævnt i Kildebrøndebladet, så vidt det passer med næste udgivelsesdato  
 3. Kildebrøndebladet udgives primo maj, medio august og medio november. Der stiles efter 4 udgivelser årligt. 
 4. Der laves et opslag i Kildebrøndes facebookgruppe vedr. indlæg.
 5. Der er flere, der gerne vil bidrage med uddeling af bladet 
 6. Opfølgning på, at alle relevante husstande får det. 
 7. Aflæggelse og godkendelse af regnskab – regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021
 8. Der er i 2022 51 betalende husstande – tallet er stigende fra sidste år 
 9. Regnskabet blev godkendt

Der følges op på, om der er flere husstande, der er omfattet af Bylauget end registreret nu.

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år

Blev besluttet på generalforsamling den 22. september 2021 og fastsat til 300 kr. for 2022.

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne 

Blev besluttet på generalforsamling den 22. september. 

 1. Valg af revisor

Leif Poulsen blev genvalgt ved generalforsamling den 22. september.

 1. Behandling af indkomne forslag 

Gennemkørselsforbuddet vedr. store køretøjer, der forventes at stige grundet flere lagerbyggerier, foreslås styret ved at opsætte fotofælder, der registrerer gennemkørsel af tungt køretøj. Der er forslag om at gå i dialog med Greve Kommune og evt. Politi med henblik på at de dækker evt. udgifter. Teknikudvalget går videre med forslaget, herunder også problemer vedr. asfaltering, lys ved tunnelen ved BaneDanmark og i det hele taget flere trafikale og byplanmæssige tiltag. Der er forslag om en besigtigelse ved kommunen. 

Der er forslag til at en del af boldpladsen kan benyttes til hunde”skov”. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde. 

Der er forslag til at overveje nye arrangementer i Kildebrønde Skole evt. mod betaling, hvis det koster at få oplægsholderen til.

 1. Evt. 

Overvej datoer for aktiviteter, så der ikke er sammenfald med fx helligdage og ferieuger, da det har betydning for fremmøde. 

Der er måske mulighed for at gå i samråd med Kildebrønde Venner om at benytte Kildebrønde Skole til visse arrangementer i Bylauget, fx omkring jul, hvor det er koldt at være i Laden ved boldpladsen. Dette vil aktivitetsudvalget gå i dialog med Kildebrønde Venner om. 

Der er en vis bekymring om for mange hække, der hælder ud over fortovet, som gør det svært at benytte fortovet. 

Referat 2021

  

Kildebrønde Skole onsdag 22. september 2021 kl. 19.00

Antal fremmødte: 28

Med stemmeret: 21

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent: Iben Byvejen 9

2.  Valg af referent: Gerd Byvejen 11

3.  Valg af stemmetæller: Jan Byvejen 31

4.  Oldermandens beretning:

Oldermanden redegjorde for årets stærkt begrænsede aktiviteter og nævnte                       problemerne ved ‘coronaaktiviteterne’ på boldpladsen. Konklusionen af debatten                       efter beretningen er, at bestyrelsen fremover skal være mere striks med at                       forventningsafstemme inden aktiviteter udenfor eget regi går i gang.

4a. Aktivitetsudvalgets beretning:

Har afholdt sommerfest og planlagt Halloweendag/græskarværksted 28/10 og                       senere et julearrangement, begge dele i boldhuset.

Har netop søgt fondsmidler til udvikling af  boldpladsen, Johanne orienterede om                       projektet.

5.  Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab. 

Der er i 2021 47 betalende husstande (ud af byens 173). Regnskabet godkendt.

6.  Fastsættelse af kontingent for 2020:

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet. Efter debat om det betimelige heri                       vedtages at hæve kontingentet fra 2022. Der foreslås til 300 eller 500 kr. 17 stemte                       for 300 kr, 2 for 500 kr. 300 kr blev følgelig vedtaget.

Samtidig opfordres bestyrelsen til at oplyse bedre om Bylaugets aktiviteter, at                       udvikle disse, især mht. trafikale og byplanmæssige tiltag og fx få defineret det                       lovlige i ‘håndværkerhoteller’, hvor husejeren ikke selv bor på matriklen, da det                       medfører gener for naboerne.

7.  Valg til bestyrelsen: På valg: Alle. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig så halvdelen                       er valgt for 1, halvdelen for 2 år.

– Aage Meincke, Henning Gravesen, Jan Hoffmann og Gerd Have ønskede ikke                       genvalg.

– Oldermanden Jan Cornelius Larsen genvalgt.

– Kassereren Marcel Wolf genvalgt.

– Sandra Pedersen, Michala Wahlstrøm og Johanne Slemming genvalgt.

– Frede Kristensen genvalgt

Nyvalg: Ingefred Egehave Byvejen 37, Pernille Lund Byvejen 31, Lonnie Faulch                       Byvejen 32, Sidsel Larsen Yttesensvej 8, Iben Byvejen 9.          

8.  Valg af revisor.

Leif Poulsen genvalgt.

9.  Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen forslag

10. Eventuelt. 

Bestyrelsen opfordres til stadig at holde BaneDanmark til ilden mht. det manglende                       gadelys under banen.

Velkomstbrevet kunne med fordel lægges på hjemmesiden, da den er offentlig og                       bruges af bl.a. ejendomsmæglere til at oplyse om byen.

Ingefred vil som nyvalgt i Teknisk gruppe arbejde på at få lavet 2-i-1vej mellem                       kirken og banen, da det vil begrænse hastigheden. Der er nu 80 km/t og det er                       farligt for cyklister og gående.

Referat 2020

Referat af generalforsamling i Kildebrønde 2/3-2020

 1. Oldermandens beretning.
 2. Marcel fortæller om regnskabet. Det bliver godkendt.
 3. Der er indkøbt et telt på 10 x 6 m, som kan lejes for 500 kr. for en weekend.
 4. Kontingent fortsætter til 200 kr. pr husstand pr år.

Der kan indbetales til på Mobilpay 26136020, det er vigtigt, man skriver sin adresse i kommentarfeltet, indbetaling for 2020 er senest 1/4-2020.

5. Gerd fortsætter i bestyrelsen og Frede og Aage vil gerne fortsætte med at vedligeholde boldpladsen.

6. SPØRGSMÅL til Teknisk Gruppe

Angående lys fra rundkørsel og under banen.

Der har tidligere være spurgt ind til dette, vi har ingen løsning til dette nu, men der skrives til kommunen.

7. Michala fortæller om aktivitetsudvalgets mange nye tiltag. (Se opslag)

Hanne (nr. 24) vil gerne hjælpe til med div aktiviteter i byen.

Flere ældre siger, de ikke ved, hvad der sker i byen.

8. Idéer til Facebook/hjemmeside skal sendes til Marcel.

9. Leif valgt til Revisor.

10. SPØRGSMÅL til Teknisk Gruppe

”Trekantet” Mark ved rundkørsel (Ved Møllen) der blev snakket om noget udstykning af denne, der skal undersøges, hvad der skal ske med dette stykke.

11. Lampe ved ”ældreboligerne” generer lyset om aften, man må selv tage fat i kommunen om denne (evt om de kan sætte en skærm eller noget på den)

12. Der er arrangeret en strikkeklub.

13. Frede vil gerne lave en fiskeklub.

14. Der fortælles om at der er en der kommer og smadrer ruden på Kildebrønde landevej nr 30

Se gerne efter ”suspekte” typer.

15. Spørgsmål til Boldplads/Legeplads

Der snakkes om at skaffe midler til at kunne udbygge denne. Kommunen har godkendt, at der prøves at skaffe midler /Fonde til at lave noget nyt. Børnene i byen bruger ikke legepladsen som den er i dag. Der er for ca 8 år siden brugt 56.000 på at lave den til det den er i dag. Kan pladsen evt lukkes HELT AF, så børn ikke har en mulighed for at komme ud.

Referat skrevet af Jan Hoffmann.

Referat 2019

 Referat af Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Skole mandag 4. marts 2019 kl. 19.00

Antal fremmødte: Fra bestyrelsen oldermand Jan, kasserer Marcel, skriver/tekn.grp. Gerd, boldudv. Aage, festudv. Jette, samt 10 medlemmer, heraf 7 stemmeberettigede.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent: Jette

  Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt iht. vedtægterne § 2.1.

2.  Valg af referent: Gerd

3.  Valg af stemmetæller: Michala.

4.  Oldermandens beretning:

Det er skuffende, at kun 22 personer har betalt for 2018.

Berettede om årets aktiviteter, bl.a. trafiktiltaget ud for Byvejen 25-36 og det negative udfald af dette. Spørgsmål: Hvorfor har der ikke været afholdt møde for alle om det? har bestyrelsen på en lille gruppe borgeres vegne henvendt sig til kommunen og underskrevet som ‘Kildebrønde Bylaug’? Svar: der har været møde med de berørte borgere og de, som ønskede sagen rejst.

Bylauget opfordres til ‘at gøre noget’ ved den stadige parkering af en lastbil på Byvejen. Der gøres opmærksom på, at alle iht. lokalplanen §3, stk. 2 og 3 skal have parkeringsplads på egen grund og at erhverv ikke må medføre ulempe. Taget til efterretning – beretningen godkendt.

5.  Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab. 

Regnskab og bilag kan ses på hjemmesiden. Regnskabet godkendt.

6.  Fastsættelse af kontingent for 2019.

     Der stemtes om 0kr., 100 kr. og 200 kr pr husstand. 

     Vedtaget 200 kr. for 2019 .  

7.  Valg til bestyrelsen: 

                           Kasserer Marcel Wolf (genvalg)

                           Boldudvalg  Frede Kristensen (genvalg)

                                               Aage Meincke (genvalg)

                            Teknisk grp Gerd Have afløses af Henning Gravesen, Krohaven 18

(Gerd fortsætter som skriver)

                            Festudvalg Jette Keldorff afløses af Michala, Byvejen 19 og Sandra, 

                            Landevejen 22.

                            Boldudvalgets aktivitetsdel mm.:

                            Johanne Slemming, Byvejen 36.        

8.  Valg af revisor.  Leif Poulsen (ikke på valg)

9.  Behandling af indkomne forslag:

      Forslag til vedtægtsændring vedr. stemmeret blev ikke vedtaget.

10. Eventuelt.

      Drøftelse om det lave antal betalende. Kass. mener ikke det er beløbets størrelse, men indkrævningen, der er problemet. 3 fremmødte (Knud Jensen, Johanne og Henning) vil gerne påtage sig at gå rundt med opkrævninger ‘som i gamle dage’.

Lisbet, Byvejen 16 præsenterede mulighed for at livestreame forelæsninger om naturvidenskabelige emner på udvalgte tirsdage i Skolen. Der var interesse for det, Lisbet, Jette og oldermanden arbejder videre med det.

Bjarne Keldorff omtalte Ring 5-projektet og modstanden imod det. Bestyrelsen arbejder videre med at få info om det til Kildebrønde. Helena og Kirsten Nymann, Gjeddesdal er kontaktpersoner.

Spørgsmål om, hvornår der kommer lys i banetunnelen: Vi ved det ikke, har fået svaret: Når det hele er færdigt.

Der er fremsat ønske om, at bylauget endnu engang beder kommunen sørge for, at ødegården på Kildebrøndevej fjernes, den er yderligere faldet sammen og spørgeren mener, den er til fare for trafikken. Tekn. Grp. tager sagen op ved førstkommende møde.

Mødet slut kl.21.15

Gerd Have

Svar fra kommunen

Hej Gerd

Tak for opfølgningen – vi har nu ligeledes kunne lokaliseret den gamle branddam.

Den er en del af vejmatriklen det er således Greve Kommune der skal vedligeholde området.

Jeg giver besked videre til vores tilsynsførende, der vil tage ud og se nærmere på forholdene.

Er der beplantning, der går ud over vej/fortov og skygger for oversigten sætter vi beskæring af dette i værk såfremt økonomien tillader det.

God dag.

Med venlig hilsen
Søren Ertløv Hansen, vejingeniør

Sbar fra kommunen vedr. trafikforhold

Kære Teknisk Gruppe og Kildebrønde Bylaug

Tak for jeres henvendelse vedrørende Byvejen i Kildebrønde Landsby.
Som Borgmesteren har informeret om, svarer Vej og Landskab her på jeres spørgsmål.

I lokalplanens (14.05 for Kildebrønde Landsby) bestemmelser fremgår det i punkt §5.7 at Byvejen, senest når der er etableret en omfartsvej rundt om Landsbyen, skal nedklassificeres til en vej, hvor udformningen/indretningen af vejen, der har landsbygadekarakter. Dette i praksis som lokalplanen foreskriver kan ske vha. hastighedsdæmpning, skilte, smallere kørebaneareal osv.
På Byvejen er der etableret i alt 9 bump der er dimensioneret til 30 km/t, der ligeledes er den anbefalet hastighed igennem Kildebrønde Landsby, for at leve op til lokalplanens krav om at nedklassificerer vejen til en vej med en lavere hastighed. Greve Kommune anser nedklassificeringen som sket efter lokalplanens bestemmelser.

Kommunen foretog i 2016, 3 hastighedsmålinger på Byvejen, da kommunen modtag en lign. henvendelse. Målingerne viste at der ikke var problemer med overholdelse af den generelle hastighedsgrænse på de 50 km/t. Bilisterne i området kører mellem 32 og 42 km/t. Der blev foretaget en måling ud for nr. Byvejen nr. 37, der viser at trafikanterne her kører meget pænt. Gennemsnitshastigheden blev målt til 32 km/t.

Greve Kommunes Trafiksikkerhedsråd drøftede sagen om skiltningen på mødet d. 3. maj 2017. Rådet anbefalede ikke, at der blev opsat påbudt hastighedsgrænse på 30 km/t da dette vil have ringe eller ingen effekt på trafikanternes hastighed.
Greve Kommune er ikke håndhævende myndighed hvad angår overskridelse af hastighedsgrænsen og dermed færdselsloven, det er derimod Midt- og Vestsjællands politi.
Angående ønsket om flere bump på Byvejen vurderer Greve Kommune, at dette heller ikke vil have nogen effekt. Dels er de fysiske rammer ikke til stede, når der kigges på vejreglerne anbefalinger til afstande mellem bump i 30 km/t hastighedszone, sammenholdt med udkørsler og sideveje er det ikke muligt at placere flere bump.
På baggrund af ovenstående er Byvejen ikke prioriteret til nye hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Med branddammen går jeg ud fra du hentyder til området ved Fresiahaven. Dette område er ejet af BOLIGSELSKABET FJORDEN 4 ApS – men bliver højst sandsynligt vedligeholdt af grundejerforeningen i området. Det er ikke Greve Kommune, der har vedligeholdelsespligten af området.

Ved tomten går jeg ud fra der henvises til det grønne areal, der ligger på hjørnet mellem Byvejen og indkørslen til adresserne Byvejen 30A-30E. Det er grundejer der har vedligeholdelsespligten af dette areal. Her er det Bülow & Nielsen Færdighusprojekter der er grundejer.

Det er efter kommunen vurdering et fælleshegn mellem grundejer i Byvejen 32 og Bülow & Nielsen Færdighusprojekter. Det er derfor en sag mellem disse 2 grundejere at beskære beplantningen. Er der uenighed omkring fælleshegnet, kan der rettes henvendelse til Hegnssynet i kommunen. Greve Kommune gør ikke yderligere i den sag.
Beplantning skal altid holdes inde på egen grund. Med mindre andet fremgår i servitutter eller tinglysning, kan grundejere selv udforme beplantning således bedre oversigtforhold kan opnås ved ind/udkørsler.

Greve Kommune opsætter ikke særlige skilte for at informere om at der er børn i byområder. Legende børn skilte sættes ikke op da skiltet er et uautoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlig vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til om øget trafik fra evt. et nyt udbygningsområde kræver ændring af forholdene i Kildebrønde Landsby.

Mht. den nye sti mellem Skovbo Allé og Kildebrøndestien er der ikke planer om, at denne skal udbygges og kobles på Landevejen.

Håber ovenstående var svar på din henvendelse ellers er du velkommen til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen
Maria Kristensen
Teamleder Vej og Landskab
Tlf: 43979400
Mail: vlm@greve.dk

Møde vedr. trafikforhold på Byvejen 25 til 39

Møde 11.4.2018 vedr. trafikforhold på Byvejen 25 til 39.

Beboerne i det nævnte område var indbudt til mødet ved personlig henvendelse fra Teknisk Gruppe, da der længe har været utilfredshed med trafik-og hastighedsforholdene på strækningen.

Fremmødte beboere fra Byvejen 31, 32, 33, 37 og 39, samt oldermanden og undertegnede (skriver og medlem af Teknisk Gruppe.)

Mails fra 27, 30A og 30C, som tilkendegav enighed i, at ‘noget må gøres’, samt et par forslag.

Ingen af de fremmødte eller de besøgte gav udtryk for utilfredshed med Bylaugets nærværende tiltag.

Problematikken:

På strækningen mellem svinget ved nr. 25/28 og svinget ved nr. 38/41 er der ingen fartdæmpende anlæg (bump).

Den anbefalede hastighed 30 km/t overholdes ikke af gennemkørende.

Helleanlæggene i svingene påkøres ofte, de passeres venstre om eller fortovet tages til hjælp for at komme hurtigere rundt i svingene.

Efter at gården Bredager (Byvejen 23) overgik fra landbrug beboet af én familie til brug for mange beboere og lejere med firmabiler er der øget trafik i indkørslen, som befinder sig lige midt i svinget.

Kommer man fra kirken og skal ind på Bredager kan man blive nødt til at holde midt i svinget/helleanlægget og vente for modkørende med fare for at blive påkørt bagfra af en, som har (for meget) fart på og ikke venter en holdende bil midt i svinget.

Det er konstateret, at mange bilister accelererer når de lige har passeret midten af svingene. De er således godt oppe i fart, når de opdager evt. ventende eller udkørende fra indkørslerne nr. 28, 30 A-E, nr. 36, Yttesensvej eller en cyklist.

Enkelte beboere har forsøgt sig med at bruge en parkeret bil som fartdæmper.

Der er enighed om, at det ikke er en holdbar fremgangsmåde, men tværtimod kan være med til at skabe farlige situationer, idet det hindrer overblik og tvinger ‘medkørende’ trafik over i modsat vejbane.

Denne praksis er derfor ophørt.

De berørte beboere og Teknisk Gruppe vil meget gerne have et møde og søge svar på følgende

Spørgsmål til Greve Kommune:

-I lokalplanen står der noget om at ‘nedklassificere Byvejen’. Er det sket og i så fald til hvad…og hvad betyder det i praksis?

-Hvem er ansvarlige for at holde området med ‘branddammen’ ?

-Hvad skal der ske med ‘tomten’ hvor gasbeholderen på nr 30 stod og hvem skal vedligeholde stedet?

-Hvem er ansvarlig for at klippe hækken mellem nr. 30 A-E og nr. 32 på den side der vender mod nr. 30?

-Er det muligt at holde bevoksningen de nævnte steder lavere og trukket mere tilbage i forhold til fortovet for at give bedre udsyn ved udkørsel fra nr. 30’erne?

-Er det muligt at få ændret anbefalet hastighed 30 km/t til en reel fartbegrænsning på 30 km/t gennem landsbyen?

-Er det muligt at sætte skilte op, der opfordrer til at tage hensyn til børnene i byen?

De bump, som var projekteret på strækningen, blev ikke lavet samtidig med de øvrige bump som der generelt er stor tilfredshed med.

-Er det muligt at få lavet flere bump?

Vi foreslår:

Umiddelbart før svinget ved skellet mellem nr. 26 og 28 til modsatte kantsten.

Umiddelbart efter svinget så tæt på nr. 28’s udkørsel som muligt og til modsatte kantsten mellem nr. 27 og 29.

Tværs over vejen mellem nr. 32 og 35.

I svinget ved nr. 41 i retning ind i byen mellem helleanlægget og kantstenen (for at dæmpe farten fra Tåstrupsiden) og (det er ikke nemt at finde en optimal placering) tilsvarende for at dæmpe farten ind i svinget ved Martin Jensensvej fra kirkesiden.

Siden vi fik bump og gennemkørselsforbud over 3500 kg er der tydelig nedgang i den tunge, gennemkørende trafik.

I forhold til fremtiden og udbygningen mellem banen og motorvejen har Kildebrønde landsby generelt bekymring for, at det ikke holder og for hvordan man skal forholde sig, hvis tunge biler derfra i stigende grad benytter Byvejen som gennemkørsel.

Hvilke tiltag har man gjort for at trafikpresset gennem landsbyen ikke igen øges?

Vi ser frem til et opklarende møde med Greve Kommune, gerne afholdt i Kildebrønde Skole.

Venlig hilsen

Teknisk Gruppe, Kildebrønde Bylaug.

Gerd Have.

Referat 2018

Referat af Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Skole mandag 5. marts 2018 kl. 19.30

Fremmødte: 13 personer, heraf10 stemmeberettigede og 1 fuldmagt fra Knud Jensen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: René Madsen. Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt iht. vedtægterne § 2.1.
 2. Valg af referent: Gerd Have
 3. Valg af stemmetæller: Jette Keldorff
 4. Oldermandens beretning: Der er 78 brugere af facebookgruppen og 33 betalende husstande. Beklageligt få, bestyrelsen vil arbejde med at oprette MobilePay for at fremme betalingerne og pointerer, at fremtidig deltagelse i arrangementer og brug af boldplads og petanquebane forudsætter medlemskab.

Der har været afholdt sommerfest og loppemarked på boldpladsen og i fint samarbejde med kirken, fastelavnsfest og foredragsaftener i Skolen.

Bylauget har skånet byens beboere for udgift til renovering af hegnet omkring boldplads/vandboring – 15.000 kr, som ellers skulle afholdes af Bylaug og Vandværk i forening, men som kommunen efter vores henvendelse har udført.

Bylauget arbejder på at få petanquebanen ind under den kommunale vedligeholdelse i lighed med de andre landsbyer.              Beretningen godkendt uden spørgsmål.

 1. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab.

Regnskab og bilag kan ses på hjemmesiden. Posten til forsikring forklaredes med, at det med nyere lovgivning er risikabelt at afholde uforsikrede arrangementer, da bestyrelsen kan gøres personligt ansvarlige for evt. personskader.             Godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent. Der stemtes om bestyrelsens forslag (uændret 200 kr pr. husstand) og (som de har i Greve Landsby) 100 kr pr. husstand, 50 kr for pensionister.

Bestyrelsens forslag godkendt med 10 stemmer for, 1 imod.

 1. Valg til bestyrelsen:Ordstyreren efterlyste kandidater til de ledige poster, ingen meldte sig.

Genvalg til:

oldermand Jan Larsen -for 1 år

sekretær Gerd Have

webmaster Marcel Wolf

Boldudvalg: Frede Kristensen, Aage Meincke, Ulrik Drost, Anders Aastrup.

Festudvalg: Jette Keldorff.

Ledige poster:

Teknisk grp: René Madsen ønskede ikke genvalg.

Medlem af boldudvalgets aktivitetsdel

Medlem af festudvalget

Medlem af teknisk gruppe.

Nyvalg: Kasserer Ulrik Drost.

 1. Valg af revisor. Leif Poulsen, Krohaven
 2. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen bemyndiges til at købe reklamebanner til ophængning på hegnet ved boldpladsen for at promovere bylauget.

Bestyrelsens forslag til Addendum til vedtægterne godkendt enstemmigt. Oldermand og kasserer tegner foreningen overfor banken. I andre forhold tegnes foreningen af ethvert bestyrelsesmedlem.

De fremmødte medlemmer finder det i orden, at bestyrelsen holder en årlig frokost indenfor rammerne af budgetterede administrationsomkostninger.

Da Knud Jensens indsendte henvendelse ikke indeholder punkter til egentlig afstemning behandles det under Evt.

 1. Eventuelt.

Jette: Der søges yngre kræfter til borddækning mv. til torsdagsarrangementerne i Skolen. Ingen reaktion. Vi må slå efterlysningen op på facebook.

Henvendelse fra ‘StopStøjen’. Henvendelsen er lagt ud på facebooksiden til orientering. Bidrag er ikke en sag for Bylauget.

Knud Jensens brev:

pkt. 1 Der henvises til Greve Kommunes hjemmeside greve.dk, som har en funktion, ‘Giv os et praj’, hvor uregelmæssigheder kan indberettes af den, der ser skadede vejskilte mv. Der er erfaring for, at henvendelse hjælper efter få dage.

pkt.2 Oldermanden har haft en snak med ejeren af hegnet på nordsiden af Byvejen mellem boldplads og landevej. Han har en entrepenør på opgaven med beskæring, det bliver udført når vejret er til det.

Pkt.3 og 4 tages op af bestyrelsen som næste punkt når der er afklaring vedr. petanquebanen.

Pkt.5 Personbilerne er ikke mere langtidsparkerede på Byvejen. Oldermanden vil gentage sin henvendelse til ejeren af lastbilen, som dagligt parkeres på Byvejen.

Bjarne Keldorff: Tekn. Grp. har tidligere beskæftiget sig med hastigheden på Kildebrøndevej – gør opmærksom på, at Strøhusvej er et langt større problem for cyklister, da den er over 1 meter smallere end Kildebrøndevej og der er 80 km/t.

Mødet slut 21.30.

Gerd Have.

Forslag til Lokalplan nr. 14.53

Forslag til Lokalplan nr. 14.53 – Kildebrønde Vest samt forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. marts 2017 vedtaget, at fremlægge ovennævnte planforslag.

Forslagene fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 31. marts til den 31. maj 2017.
Forslagene kan ses på kommunens hjemmeside www.greve.dk/planer fra den 31. marts 2017.

Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve, eller mailes til plan@greve.dk senest den 31. maj 2017.

 

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.53 – Kildebrønde Vest samt forslag til Til- læg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025.
Lagt på kommunens hjemmeside den 31. marts 2017.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget areal i landzone på ca. 221.000 m2 og et ubebygget by- zoneareal på ca. 30.000 m2. Det samlede areal er ca. 251.000 m2.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for erhverv inden for transport, lager og logistik og salg af særlig pladskrævende varegrupper.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget giver mulighed for miljøklasser mellem 3-5 og mulighed for at bygge højere og tættere.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 14.53 foretaget en screening af lo- kalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirk- ningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurde- ring.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklage- nævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 4. Klagefri- sten er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kom- munen.

De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemme- side: www.nmkn.dk/klage bl.a. under Hvordan klager du og Hvad koster det at klage.

Offentlig fremlæggelse

De to planforslag er den 9. marts 2017 godkendt af Teknik- og Miljøudvalget til offentlig fremlæggelse i perioden fra den 31. marts til den 31. maj 2017.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til Maria Skytt Burr, tlf. 4397 9335, e-mail: msb@greve.dk.

Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslagene efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærknin- ger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort tillæg til kommuneplanen og lokalplanen, må ejendommene, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 31. marts 2017, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 31. marts 2018.

Greve Byråd