Påskejagt Palmesøndag 2023

Det er påske lige om lidt, og det har vi i byen allerede bemærket, for der er begyndt at forsvinde æg fra byens borgere.

Påskeharen gemmer dem og den 2/4 (palmesøndag) kl 11-13 er den store æggejagt på boldpladsen hvor børn og barnlige sjæle, kan melde sig til at finde alle æggene og måske finde den store skat til sidst.

Det koster 10 kroner pr. Barn/barnlig sjæl at deltage i jagten.

Aktivitetsudvalget sørger for påskeæg til alle betalende, samt boller og kakao. Indbetalingen skal ske senest 30/3 til MobilePay box 4594XQ.

Vi glæder os til at se en masse børn Påskehilsner fra aktivitetsudvalget

MØDEREFERAT fra generalforsamling afhold 6. marts 2023

 
ForumGeneralforsamling i Kildebrønde Bylaug 
Møde afholdt6. marts 2023 kl. 19.00 
StedKildebrønde Skole, Kildebrønde landsby 
ReferentIben Rørbye 

Antal fremmødte

12, heraf 9 stemmeberettigede

Dagsorden

 1. Valg af dirigent 

Michala Wahlstrøm, Byvejen 27 

 1. Valg af referent

Iben Rørbye, Byvejen 9 

 1. Valg af stemmetæller 

Ulla Christensen, Bag Møllen 6. 

 1. Oldermandens beretning
 2. Der meldes om god aktivitet, som er uddybet i udvalgenes beretning. 
 1. Teknisk udvalgs beretning 
 2. Der arbejdes på muligheden for at omdanne Kildebrøndevej til en 2 minus 1 vej, dvs. at vejen visse steder bliver smallere.
 3. Bestyrelsen har været i dialog med Greve Kommune angående lys på cykelsti bag Kirken og i viadukten ved togbanen. Vi er blevet henvist til firmaet som står for driften og de har noteret manglerne.
 4. Der søges stadig midler til legepladsen 
 5. Der planlægges en arbejdsdag fastsat til 23. april 2023, hvor der etableres legehus, rutsjebane m.m. Der skal også plantes træer, buske og sættes nyt bænksæt op. 
 6. Udvalget er også i dialog med Greve Kommune ang. driften af legepladsen og fortovsfliserne på det smalle stykke fra landsbyen til landevejen. Tilbagemeldingen er indtil videre, at kommunen skal spare. 
 1. Aktivitetsudvalgets beretning
 2. Påskejagt gentages den 2. april efter succesen sidste år, tilmelding mod betaling af 10 kr.
 3. Loppemarkedet var ikke en succes i 2022, især grundet vejret. Det overvejes om vi skal slå os sammen med Greve Landsby. Det udestår, hvornår loppemarked afholdes i 2023, men det bliver sandsynligvis ikke i forbindelse med Påske. 
 4. Sommerfesten afholdes den 19. august
 5. Halloween afholdes den 28. oktober 
 1. Aflæggelse og godkendelse af regnskab – regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022
 2. Årsrapporten for 2022 blev gennemgået
 3. 51 betalende medlemmer, én mere end sidste år
 4. Vi har som noget nyt andre indtægter: annonceindtægter fra Kildebrøndebladet samt en smule fra salg af slik etc. under fester. 
 5. Vores erhvervsforsikring er blevet en smule billigere
 6. Udgifter omfatter udlæg til diverse aktiviteter, pavillon.
 7. Det bemærkes, at kontingentet blev besluttet forhøjet ved sidste generalforsamling fra 200 til 300 kr.

Antal husstande blev drøftet på baggrund af opfølgning efter sidste generalforsamling, og der blev opfordret til at forsøge at hverve flere betalende medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år

Bestyrelsen lagde op til, at der ikke er nogle ændringer og der fortsat er et kontingent på 300 kr. for 2022. 

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne 

Jan Cornelius Larsen, Michala Wahlstrøm, Johanne Boegh Slemming og Marcel Wolf fra Bestyrelsen var på genvalg og stillede alle op. Der var opbakning hertil og alle blev genvalgt.

 1. Valg af revisor

Leif Poulsen blev genvalgt ved generalforsamling den 22. september 2021.

 1. Behandling af indkomne forslag 

Der var forslag om etablering af et bladudvalg i, som får adgang til at deltage i bestyrelsesmøderne med 1 eller 2 medlemmer. Formålet er bl.a. at udbygge samarbejdet mellem bestyrelsen og bylauget og den trykte publikation. 

Der er opbakning fra bestyrelsen til etablering af et bladudval, men som en del af bestyrelsen, ligesom tilfældet er med de andre udvalg. 

Der kom forslag om at etablere udvalget som et kommunikationsudvalg, med et lidt bredere fokus på kommunikation, også de mere webbaserede del og for at udbrede kendskab til Kildebrønde.

Gert Ellegaard samt Henrik Hermansen, meldte sig som medlemmer af dette udvalg i Bestyrelsen og blev begge valgt ind.   

Bestyrelsen nævnte, at der var forslag om at etablere et hundearrangement på Boldpladsen.

 1. Evt. 

Drøftelse af de store problemer med fortovet op til landevejen. Bestyrelsen nævnte at den får samme tilbagemelding fra Kommunen jf. punkt 5, som den henvendelse andre medlemmer af bylauget har fået. Det blev nævnt at man kunne tage billeder, men disse illustrerer ikke problemet godt nok. Skal der trækkes på medier, foreslås det at henvende sig til Sydkysten eller Tuneposten. Der var forslag om at møde op til Byrådets spørgetid. 

Der var forslag vedr. regulering af trafikken i landsbyen.

Belysning under banen blev drøftet og der følges op via anden kontakt som fungerer i Fresiahaven, når der er lamper, der ikke lyser.

Erfaringer fra Lellinge blev delt under mødet. Der er mange lignende erfaringer, både i forhold til målgruppe, aldersfordeling, trafikproblemer, søgning om støtte etc. Der er gode erfaringer med at målrette kommunikation til specifikke målgrupper, søgning om støtte, kommunikation og samarbejde.

Fjernvarme blev ligeledes nævnt. Der er uklarhed om hvorvidt Greve Kommune går ind i arbejdet, men VEKS Trankildeprojekt, som omhandler fjernvarme til Greve Landsby, Kildebrønde Landsby og Tværhøjgård. VEKS forventer at dette har været politisk behandlet  i løbet af forår/sommer i Kommunen.  

Der var anerkendelse af bestyrelsens arbejde. 

Referat 2022

ForumGeneralforsamling i Kildebrønde Bylaug 
Møde afholdt7. marts 2022 kl. 19.00 
StedKildebrønde Skole, Kildebrønde landsby 
ReferentIben Rørbye 

Antal fremmødte

17, heraf 15 stemmeberettigede

Dagsorden

 1. Valg af dirigent 

Johanne Slemming, Byvejen 36 

 1. Valg af referent

Iben Rørbye, Byvejen 9 

 1. Valg af stemmetæller 

Ikke relevant ved denne generalforsamling.

 1. Oldermandens beretning
 2. Grundet forsinkelsen, der skyldtes corona, på afholdelse af sidste generalforsamling, som fandt sted den 22. september var det begrænset, hvad der var at berette af nyt.
 3. Live streaming arrangementerne i Kildebrønde Skole er genoptaget 
 4. Kildebrøndes første udgivelse af lokalbladet har fundet sted og været en succes 
 5. Fastelavn er afholdt og før det julearrangement, dog med få fremmødte. Haloween var der større tilslutning til. 
 6. Gennemkørsel gennem landsbyen vil vokse, grundet nye lagerbyggerier. Punktet er uddybet under punkt 11. 
 7. Oldermandens beretning blev godkendt. 
 1. Aktivitetsudvalgets beretning
 2. Opbakning til de aktiviteter, der har været planlagt og bestyrelsen håber, at denne fortsat vil være stigende
 3. Æggejagt-arrangement i anledning af påsken er planlagt på boldpladsen til 10. april kl. 10, tilmelding mod betaling af 10 kr. 
 4. Loppemarked afholdes den 28. maj kl. 10.00, med tilbud om at Greve Landsby kan deltage 
 5. Sommerfest afholdes den 27. august 
 6. Pernille Pedersen, Byvejen 19 vil bidrage til opdatering af Laden 
 7. Græskarudskæring vil også finde sted, dato følger
 8. Der blev desværre givet afslag på de fondsmidler, der blev ansøgt om til udvikling af boldpladsen, nævnt på sidste generalforsamling. Der søges fortsat om midler til legeredskaber etc. 
 1. Kildebrøndebladet
 2. Arrangementerne nævnt ved aktivitetsudvalget vil blive nævnt i Kildebrøndebladet, så vidt det passer med næste udgivelsesdato  
 3. Kildebrøndebladet udgives primo maj, medio august og medio november. Der stiles efter 4 udgivelser årligt. 
 4. Der laves et opslag i Kildebrøndes facebookgruppe vedr. indlæg.
 5. Der er flere, der gerne vil bidrage med uddeling af bladet 
 6. Opfølgning på, at alle relevante husstande får det. 
 7. Aflæggelse og godkendelse af regnskab – regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021
 8. Der er i 2022 51 betalende husstande – tallet er stigende fra sidste år 
 9. Regnskabet blev godkendt

Der følges op på, om der er flere husstande, der er omfattet af Bylauget end registreret nu.

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år

Blev besluttet på generalforsamling den 22. september 2021 og fastsat til 300 kr. for 2022.

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne 

Blev besluttet på generalforsamling den 22. september. 

 1. Valg af revisor

Leif Poulsen blev genvalgt ved generalforsamling den 22. september.

 1. Behandling af indkomne forslag 

Gennemkørselsforbuddet vedr. store køretøjer, der forventes at stige grundet flere lagerbyggerier, foreslås styret ved at opsætte fotofælder, der registrerer gennemkørsel af tungt køretøj. Der er forslag om at gå i dialog med Greve Kommune og evt. Politi med henblik på at de dækker evt. udgifter. Teknikudvalget går videre med forslaget, herunder også problemer vedr. asfaltering, lys ved tunnelen ved BaneDanmark og i det hele taget flere trafikale og byplanmæssige tiltag. Der er forslag om en besigtigelse ved kommunen. 

Der er forslag til at en del af boldpladsen kan benyttes til hunde”skov”. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde. 

Der er forslag til at overveje nye arrangementer i Kildebrønde Skole evt. mod betaling, hvis det koster at få oplægsholderen til.

 1. Evt. 

Overvej datoer for aktiviteter, så der ikke er sammenfald med fx helligdage og ferieuger, da det har betydning for fremmøde. 

Der er måske mulighed for at gå i samråd med Kildebrønde Venner om at benytte Kildebrønde Skole til visse arrangementer i Bylauget, fx omkring jul, hvor det er koldt at være i Laden ved boldpladsen. Dette vil aktivitetsudvalget gå i dialog med Kildebrønde Venner om. 

Der er en vis bekymring om for mange hække, der hælder ud over fortovet, som gør det svært at benytte fortovet. 

Påskeægsskattejagt

Kildebrønde Bylaug inviterer til påskeægsskattejagt og andet sjov på boldpladsen.

Søndag d. 10. april 2022 kl. 11-12

Du kan købe billetter af Pernille Lund på 22130292 . Prisen er 10 kr pr. person. 

Vi glæder os meget til at se så mange som muligt. 
Vel mødt.

Dbh
Bylaugets aktivitetsudvalget

Referat 2021

  

Kildebrønde Skole onsdag 22. september 2021 kl. 19.00

Antal fremmødte: 28

Med stemmeret: 21

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent: Iben Byvejen 9

2.  Valg af referent: Gerd Byvejen 11

3.  Valg af stemmetæller: Jan Byvejen 31

4.  Oldermandens beretning:

Oldermanden redegjorde for årets stærkt begrænsede aktiviteter og nævnte                       problemerne ved ‘coronaaktiviteterne’ på boldpladsen. Konklusionen af debatten                       efter beretningen er, at bestyrelsen fremover skal være mere striks med at                       forventningsafstemme inden aktiviteter udenfor eget regi går i gang.

4a. Aktivitetsudvalgets beretning:

Har afholdt sommerfest og planlagt Halloweendag/græskarværksted 28/10 og                       senere et julearrangement, begge dele i boldhuset.

Har netop søgt fondsmidler til udvikling af  boldpladsen, Johanne orienterede om                       projektet.

5.  Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab. 

Der er i 2021 47 betalende husstande (ud af byens 173). Regnskabet godkendt.

6.  Fastsættelse af kontingent for 2020:

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet. Efter debat om det betimelige heri                       vedtages at hæve kontingentet fra 2022. Der foreslås til 300 eller 500 kr. 17 stemte                       for 300 kr, 2 for 500 kr. 300 kr blev følgelig vedtaget.

Samtidig opfordres bestyrelsen til at oplyse bedre om Bylaugets aktiviteter, at                       udvikle disse, især mht. trafikale og byplanmæssige tiltag og fx få defineret det                       lovlige i ‘håndværkerhoteller’, hvor husejeren ikke selv bor på matriklen, da det                       medfører gener for naboerne.

7.  Valg til bestyrelsen: På valg: Alle. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig så halvdelen                       er valgt for 1, halvdelen for 2 år.

– Aage Meincke, Henning Gravesen, Jan Hoffmann og Gerd Have ønskede ikke                       genvalg.

– Oldermanden Jan Cornelius Larsen genvalgt.

– Kassereren Marcel Wolf genvalgt.

– Sandra Pedersen, Michala Wahlstrøm og Johanne Slemming genvalgt.

– Frede Kristensen genvalgt

Nyvalg: Ingefred Egehave Byvejen 37, Pernille Lund Byvejen 31, Lonnie Faulch                       Byvejen 32, Sidsel Larsen Yttesensvej 8, Iben Byvejen 9.          

8.  Valg af revisor.

Leif Poulsen genvalgt.

9.  Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen forslag

10. Eventuelt. 

Bestyrelsen opfordres til stadig at holde BaneDanmark til ilden mht. det manglende                       gadelys under banen.

Velkomstbrevet kunne med fordel lægges på hjemmesiden, da den er offentlig og                       bruges af bl.a. ejendomsmæglere til at oplyse om byen.

Ingefred vil som nyvalgt i Teknisk gruppe arbejde på at få lavet 2-i-1vej mellem                       kirken og banen, da det vil begrænse hastigheden. Der er nu 80 km/t og det er                       farligt for cyklister og gående.

Kildebrønde sommerfest 2020

Bylauget inviterer til sommerfest i Kildebrønde på boldpladsen og i laden.

Der vil være masser af håndsprit og små øer af borde, så vi holder god afstand og passer på hinanden.

Vi arbejder på at dyste i fodbold mod Greve Landsby.

Der vil være ølsmagning, så kom glad barn som voksen – der er noget for alle.

PS: Hvis du ligger inde med et festligt indslag til en aflyst konfirmation, så medbring endelig.

Sommerfesten er for alle i Kildebrønde og arrangeres og afholdes af bylauget, der frivilligt varetager byens interesser. Du kan støtte op om byen og bylauget ved at blive medlem. Kontingentet er 200 kr om året pr. husstand uanset antal. Pengene går blandt andet til vedligeholdelse af fællesarealer som boldbanen og legepladsen.

Overfør beløbet til Bylaugets konto 1551 3564320 eller MobilePay 26136020

Referat 2020

Referat af generalforsamling i Kildebrønde 2/3-2020

 1. Oldermandens beretning.
 2. Marcel fortæller om regnskabet. Det bliver godkendt.
 3. Der er indkøbt et telt på 10 x 6 m, som kan lejes for 500 kr. for en weekend.
 4. Kontingent fortsætter til 200 kr. pr husstand pr år.

Der kan indbetales til på Mobilpay 26136020, det er vigtigt, man skriver sin adresse i kommentarfeltet, indbetaling for 2020 er senest 1/4-2020.

5. Gerd fortsætter i bestyrelsen og Frede og Aage vil gerne fortsætte med at vedligeholde boldpladsen.

6. SPØRGSMÅL til Teknisk Gruppe

Angående lys fra rundkørsel og under banen.

Der har tidligere være spurgt ind til dette, vi har ingen løsning til dette nu, men der skrives til kommunen.

7. Michala fortæller om aktivitetsudvalgets mange nye tiltag. (Se opslag)

Hanne (nr. 24) vil gerne hjælpe til med div aktiviteter i byen.

Flere ældre siger, de ikke ved, hvad der sker i byen.

8. Idéer til Facebook/hjemmeside skal sendes til Marcel.

9. Leif valgt til Revisor.

10. SPØRGSMÅL til Teknisk Gruppe

”Trekantet” Mark ved rundkørsel (Ved Møllen) der blev snakket om noget udstykning af denne, der skal undersøges, hvad der skal ske med dette stykke.

11. Lampe ved ”ældreboligerne” generer lyset om aften, man må selv tage fat i kommunen om denne (evt om de kan sætte en skærm eller noget på den)

12. Der er arrangeret en strikkeklub.

13. Frede vil gerne lave en fiskeklub.

14. Der fortælles om at der er en der kommer og smadrer ruden på Kildebrønde landevej nr 30

Se gerne efter ”suspekte” typer.

15. Spørgsmål til Boldplads/Legeplads

Der snakkes om at skaffe midler til at kunne udbygge denne. Kommunen har godkendt, at der prøves at skaffe midler /Fonde til at lave noget nyt. Børnene i byen bruger ikke legepladsen som den er i dag. Der er for ca 8 år siden brugt 56.000 på at lave den til det den er i dag. Kan pladsen evt lukkes HELT AF, så børn ikke har en mulighed for at komme ud.

Referat skrevet af Jan Hoffmann.

Loppemarked d. 3. maj 2020

Vi holder tradition tro loppemarked i Kildebrønde. Vi mødes på boldpladsen søndag d. 3. maj kl. 9 og stiller op. Der er både borde og stole i laden, som kan benyttes. Først til mølle. Vi holder åben i laden, som indrettes til cafe for de besøgende.

Loppemarkedet åbner kl. 10-15.

Det er naturligvis en fantastisk mulighed for at sælge ud af alt det, du går og gemmer på. Børnetøj er et stort hit, men også legetøj, møbler, antikgenstande og ragelse kan være et hit hos den rette køber.


Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.
Kildebrønde Skole mandag 2. marts 2020 kl. 19.00

Der er adgang for alle beboere i Kildebrønde, men kun stemmeret for dem, der har betalt kontingent for 2019.

§2.1. Generalforsamlingen afholdes første mandag i marts….Indkaldelse kan ske via Kildebrønde Bylaugs website www.kildebrønde.dk

§5. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales senest ved det førstkommende månedsskifte efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Oldermandens beretning
5. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen:
kasserer Marcel Wolf -ikke på valg
Boldudvalg Frede Kristensen -ikke på valg
Aage Meincke -ikke på valg
Teknisk grp: Henning Gravesen -ikke på valg
Jan Hoffmann -ikke på valg
Fest/aktivitetsudvalg: Sandra Pedersen -ikke på valg
Michala -ikke på valg
Johanne Slemming -ikke på valg
Skriver: Gerd Have -stiller sin post til rådighed
Ledige poster -kandidater efterlyses:

8. Valg af revisor.
Leif Poulsen ( på valg)

9. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være i oldermandens postkasse (Kildebrønde Landevej 3) senest 25. februar.

10. Eventuelt.

Svar fra kommunen

Hej Gerd

Tak for opfølgningen – vi har nu ligeledes kunne lokaliseret den gamle branddam.

Den er en del af vejmatriklen det er således Greve Kommune der skal vedligeholde området.

Jeg giver besked videre til vores tilsynsførende, der vil tage ud og se nærmere på forholdene.

Er der beplantning, der går ud over vej/fortov og skygger for oversigten sætter vi beskæring af dette i værk såfremt økonomien tillader det.

God dag.

Med venlig hilsen
Søren Ertløv Hansen, vejingeniør