Referat 2022

ForumGeneralforsamling i Kildebrønde Bylaug 
Møde afholdt7. marts 2022 kl. 19.00 
StedKildebrønde Skole, Kildebrønde landsby 
ReferentIben Rørbye 

Antal fremmødte

17, heraf 15 stemmeberettigede

Dagsorden

 1. Valg af dirigent 

Johanne Slemming, Byvejen 36 

 1. Valg af referent

Iben Rørbye, Byvejen 9 

 1. Valg af stemmetæller 

Ikke relevant ved denne generalforsamling.

 1. Oldermandens beretning
 2. Grundet forsinkelsen, der skyldtes corona, på afholdelse af sidste generalforsamling, som fandt sted den 22. september var det begrænset, hvad der var at berette af nyt.
 3. Live streaming arrangementerne i Kildebrønde Skole er genoptaget 
 4. Kildebrøndes første udgivelse af lokalbladet har fundet sted og været en succes 
 5. Fastelavn er afholdt og før det julearrangement, dog med få fremmødte. Haloween var der større tilslutning til. 
 6. Gennemkørsel gennem landsbyen vil vokse, grundet nye lagerbyggerier. Punktet er uddybet under punkt 11. 
 7. Oldermandens beretning blev godkendt. 
 1. Aktivitetsudvalgets beretning
 2. Opbakning til de aktiviteter, der har været planlagt og bestyrelsen håber, at denne fortsat vil være stigende
 3. Æggejagt-arrangement i anledning af påsken er planlagt på boldpladsen til 10. april kl. 10, tilmelding mod betaling af 10 kr. 
 4. Loppemarked afholdes den 28. maj kl. 10.00, med tilbud om at Greve Landsby kan deltage 
 5. Sommerfest afholdes den 27. august 
 6. Pernille Pedersen, Byvejen 19 vil bidrage til opdatering af Laden 
 7. Græskarudskæring vil også finde sted, dato følger
 8. Der blev desværre givet afslag på de fondsmidler, der blev ansøgt om til udvikling af boldpladsen, nævnt på sidste generalforsamling. Der søges fortsat om midler til legeredskaber etc. 
 1. Kildebrøndebladet
 2. Arrangementerne nævnt ved aktivitetsudvalget vil blive nævnt i Kildebrøndebladet, så vidt det passer med næste udgivelsesdato  
 3. Kildebrøndebladet udgives primo maj, medio august og medio november. Der stiles efter 4 udgivelser årligt. 
 4. Der laves et opslag i Kildebrøndes facebookgruppe vedr. indlæg.
 5. Der er flere, der gerne vil bidrage med uddeling af bladet 
 6. Opfølgning på, at alle relevante husstande får det. 
 7. Aflæggelse og godkendelse af regnskab – regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021
 8. Der er i 2022 51 betalende husstande – tallet er stigende fra sidste år 
 9. Regnskabet blev godkendt

Der følges op på, om der er flere husstande, der er omfattet af Bylauget end registreret nu.

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år

Blev besluttet på generalforsamling den 22. september 2021 og fastsat til 300 kr. for 2022.

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne 

Blev besluttet på generalforsamling den 22. september. 

 1. Valg af revisor

Leif Poulsen blev genvalgt ved generalforsamling den 22. september.

 1. Behandling af indkomne forslag 

Gennemkørselsforbuddet vedr. store køretøjer, der forventes at stige grundet flere lagerbyggerier, foreslås styret ved at opsætte fotofælder, der registrerer gennemkørsel af tungt køretøj. Der er forslag om at gå i dialog med Greve Kommune og evt. Politi med henblik på at de dækker evt. udgifter. Teknikudvalget går videre med forslaget, herunder også problemer vedr. asfaltering, lys ved tunnelen ved BaneDanmark og i det hele taget flere trafikale og byplanmæssige tiltag. Der er forslag om en besigtigelse ved kommunen. 

Der er forslag til at en del af boldpladsen kan benyttes til hunde”skov”. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde. 

Der er forslag til at overveje nye arrangementer i Kildebrønde Skole evt. mod betaling, hvis det koster at få oplægsholderen til.

 1. Evt. 

Overvej datoer for aktiviteter, så der ikke er sammenfald med fx helligdage og ferieuger, da det har betydning for fremmøde. 

Der er måske mulighed for at gå i samråd med Kildebrønde Venner om at benytte Kildebrønde Skole til visse arrangementer i Bylauget, fx omkring jul, hvor det er koldt at være i Laden ved boldpladsen. Dette vil aktivitetsudvalget gå i dialog med Kildebrønde Venner om. 

Der er en vis bekymring om for mange hække, der hælder ud over fortovet, som gør det svært at benytte fortovet. 

Påskeægsskattejagt

Kildebrønde Bylaug inviterer til påskeægsskattejagt og andet sjov på boldpladsen.

Søndag d. 10. april 2022 kl. 11-12

Du kan købe billetter af Pernille Lund på 22130292 . Prisen er 10 kr pr. person. 

Vi glæder os meget til at se så mange som muligt. 
Vel mødt.

Dbh
Bylaugets aktivitetsudvalget

Referat 2021

  

Kildebrønde Skole onsdag 22. september 2021 kl. 19.00

Antal fremmødte: 28

Med stemmeret: 21

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent: Iben Byvejen 9

2.  Valg af referent: Gerd Byvejen 11

3.  Valg af stemmetæller: Jan Byvejen 31

4.  Oldermandens beretning:

Oldermanden redegjorde for årets stærkt begrænsede aktiviteter og nævnte                       problemerne ved ‘coronaaktiviteterne’ på boldpladsen. Konklusionen af debatten                       efter beretningen er, at bestyrelsen fremover skal være mere striks med at                       forventningsafstemme inden aktiviteter udenfor eget regi går i gang.

4a. Aktivitetsudvalgets beretning:

Har afholdt sommerfest og planlagt Halloweendag/græskarværksted 28/10 og                       senere et julearrangement, begge dele i boldhuset.

Har netop søgt fondsmidler til udvikling af  boldpladsen, Johanne orienterede om                       projektet.

5.  Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab. 

Der er i 2021 47 betalende husstande (ud af byens 173). Regnskabet godkendt.

6.  Fastsættelse af kontingent for 2020:

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet. Efter debat om det betimelige heri                       vedtages at hæve kontingentet fra 2022. Der foreslås til 300 eller 500 kr. 17 stemte                       for 300 kr, 2 for 500 kr. 300 kr blev følgelig vedtaget.

Samtidig opfordres bestyrelsen til at oplyse bedre om Bylaugets aktiviteter, at                       udvikle disse, især mht. trafikale og byplanmæssige tiltag og fx få defineret det                       lovlige i ‘håndværkerhoteller’, hvor husejeren ikke selv bor på matriklen, da det                       medfører gener for naboerne.

7.  Valg til bestyrelsen: På valg: Alle. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig så halvdelen                       er valgt for 1, halvdelen for 2 år.

– Aage Meincke, Henning Gravesen, Jan Hoffmann og Gerd Have ønskede ikke                       genvalg.

– Oldermanden Jan Cornelius Larsen genvalgt.

– Kassereren Marcel Wolf genvalgt.

– Sandra Pedersen, Michala Wahlstrøm og Johanne Slemming genvalgt.

– Frede Kristensen genvalgt

Nyvalg: Ingefred Egehave Byvejen 37, Pernille Lund Byvejen 31, Lonnie Faulch                       Byvejen 32, Sidsel Larsen Yttesensvej 8, Iben Byvejen 9.          

8.  Valg af revisor.

Leif Poulsen genvalgt.

9.  Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen forslag

10. Eventuelt. 

Bestyrelsen opfordres til stadig at holde BaneDanmark til ilden mht. det manglende                       gadelys under banen.

Velkomstbrevet kunne med fordel lægges på hjemmesiden, da den er offentlig og                       bruges af bl.a. ejendomsmæglere til at oplyse om byen.

Ingefred vil som nyvalgt i Teknisk gruppe arbejde på at få lavet 2-i-1vej mellem                       kirken og banen, da det vil begrænse hastigheden. Der er nu 80 km/t og det er                       farligt for cyklister og gående.

Kildebrønde sommerfest 2020

Bylauget inviterer til sommerfest i Kildebrønde på boldpladsen og i laden.

Der vil være masser af håndsprit og små øer af borde, så vi holder god afstand og passer på hinanden.

Vi arbejder på at dyste i fodbold mod Greve Landsby.

Der vil være ølsmagning, så kom glad barn som voksen – der er noget for alle.

PS: Hvis du ligger inde med et festligt indslag til en aflyst konfirmation, så medbring endelig.

Sommerfesten er for alle i Kildebrønde og arrangeres og afholdes af bylauget, der frivilligt varetager byens interesser. Du kan støtte op om byen og bylauget ved at blive medlem. Kontingentet er 200 kr om året pr. husstand uanset antal. Pengene går blandt andet til vedligeholdelse af fællesarealer som boldbanen og legepladsen.

Overfør beløbet til Bylaugets konto 1551 3564320 eller MobilePay 26136020

Referat 2020

Referat af generalforsamling i Kildebrønde 2/3-2020

 1. Oldermandens beretning.
 2. Marcel fortæller om regnskabet. Det bliver godkendt.
 3. Der er indkøbt et telt på 10 x 6 m, som kan lejes for 500 kr. for en weekend.
 4. Kontingent fortsætter til 200 kr. pr husstand pr år.

Der kan indbetales til på Mobilpay 26136020, det er vigtigt, man skriver sin adresse i kommentarfeltet, indbetaling for 2020 er senest 1/4-2020.

5. Gerd fortsætter i bestyrelsen og Frede og Aage vil gerne fortsætte med at vedligeholde boldpladsen.

6. SPØRGSMÅL til Teknisk Gruppe

Angående lys fra rundkørsel og under banen.

Der har tidligere være spurgt ind til dette, vi har ingen løsning til dette nu, men der skrives til kommunen.

7. Michala fortæller om aktivitetsudvalgets mange nye tiltag. (Se opslag)

Hanne (nr. 24) vil gerne hjælpe til med div aktiviteter i byen.

Flere ældre siger, de ikke ved, hvad der sker i byen.

8. Idéer til Facebook/hjemmeside skal sendes til Marcel.

9. Leif valgt til Revisor.

10. SPØRGSMÅL til Teknisk Gruppe

”Trekantet” Mark ved rundkørsel (Ved Møllen) der blev snakket om noget udstykning af denne, der skal undersøges, hvad der skal ske med dette stykke.

11. Lampe ved ”ældreboligerne” generer lyset om aften, man må selv tage fat i kommunen om denne (evt om de kan sætte en skærm eller noget på den)

12. Der er arrangeret en strikkeklub.

13. Frede vil gerne lave en fiskeklub.

14. Der fortælles om at der er en der kommer og smadrer ruden på Kildebrønde landevej nr 30

Se gerne efter ”suspekte” typer.

15. Spørgsmål til Boldplads/Legeplads

Der snakkes om at skaffe midler til at kunne udbygge denne. Kommunen har godkendt, at der prøves at skaffe midler /Fonde til at lave noget nyt. Børnene i byen bruger ikke legepladsen som den er i dag. Der er for ca 8 år siden brugt 56.000 på at lave den til det den er i dag. Kan pladsen evt lukkes HELT AF, så børn ikke har en mulighed for at komme ud.

Referat skrevet af Jan Hoffmann.

Loppemarked d. 3. maj 2020

Vi holder tradition tro loppemarked i Kildebrønde. Vi mødes på boldpladsen søndag d. 3. maj kl. 9 og stiller op. Der er både borde og stole i laden, som kan benyttes. Først til mølle. Vi holder åben i laden, som indrettes til cafe for de besøgende.

Loppemarkedet åbner kl. 10-15.

Det er naturligvis en fantastisk mulighed for at sælge ud af alt det, du går og gemmer på. Børnetøj er et stort hit, men også legetøj, møbler, antikgenstande og ragelse kan være et hit hos den rette køber.


Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.
Kildebrønde Skole mandag 2. marts 2020 kl. 19.00

Der er adgang for alle beboere i Kildebrønde, men kun stemmeret for dem, der har betalt kontingent for 2019.

§2.1. Generalforsamlingen afholdes første mandag i marts….Indkaldelse kan ske via Kildebrønde Bylaugs website www.kildebrønde.dk

§5. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales senest ved det førstkommende månedsskifte efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Oldermandens beretning
5. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen:
kasserer Marcel Wolf -ikke på valg
Boldudvalg Frede Kristensen -ikke på valg
Aage Meincke -ikke på valg
Teknisk grp: Henning Gravesen -ikke på valg
Jan Hoffmann -ikke på valg
Fest/aktivitetsudvalg: Sandra Pedersen -ikke på valg
Michala -ikke på valg
Johanne Slemming -ikke på valg
Skriver: Gerd Have -stiller sin post til rådighed
Ledige poster -kandidater efterlyses:

8. Valg af revisor.
Leif Poulsen ( på valg)

9. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være i oldermandens postkasse (Kildebrønde Landevej 3) senest 25. februar.

10. Eventuelt.

Svar fra kommunen

Hej Gerd

Tak for opfølgningen – vi har nu ligeledes kunne lokaliseret den gamle branddam.

Den er en del af vejmatriklen det er således Greve Kommune der skal vedligeholde området.

Jeg giver besked videre til vores tilsynsførende, der vil tage ud og se nærmere på forholdene.

Er der beplantning, der går ud over vej/fortov og skygger for oversigten sætter vi beskæring af dette i værk såfremt økonomien tillader det.

God dag.

Med venlig hilsen
Søren Ertløv Hansen, vejingeniør

Sbar fra kommunen vedr. trafikforhold

Kære Teknisk Gruppe og Kildebrønde Bylaug

Tak for jeres henvendelse vedrørende Byvejen i Kildebrønde Landsby.
Som Borgmesteren har informeret om, svarer Vej og Landskab her på jeres spørgsmål.

I lokalplanens (14.05 for Kildebrønde Landsby) bestemmelser fremgår det i punkt §5.7 at Byvejen, senest når der er etableret en omfartsvej rundt om Landsbyen, skal nedklassificeres til en vej, hvor udformningen/indretningen af vejen, der har landsbygadekarakter. Dette i praksis som lokalplanen foreskriver kan ske vha. hastighedsdæmpning, skilte, smallere kørebaneareal osv.
På Byvejen er der etableret i alt 9 bump der er dimensioneret til 30 km/t, der ligeledes er den anbefalet hastighed igennem Kildebrønde Landsby, for at leve op til lokalplanens krav om at nedklassificerer vejen til en vej med en lavere hastighed. Greve Kommune anser nedklassificeringen som sket efter lokalplanens bestemmelser.

Kommunen foretog i 2016, 3 hastighedsmålinger på Byvejen, da kommunen modtag en lign. henvendelse. Målingerne viste at der ikke var problemer med overholdelse af den generelle hastighedsgrænse på de 50 km/t. Bilisterne i området kører mellem 32 og 42 km/t. Der blev foretaget en måling ud for nr. Byvejen nr. 37, der viser at trafikanterne her kører meget pænt. Gennemsnitshastigheden blev målt til 32 km/t.

Greve Kommunes Trafiksikkerhedsråd drøftede sagen om skiltningen på mødet d. 3. maj 2017. Rådet anbefalede ikke, at der blev opsat påbudt hastighedsgrænse på 30 km/t da dette vil have ringe eller ingen effekt på trafikanternes hastighed.
Greve Kommune er ikke håndhævende myndighed hvad angår overskridelse af hastighedsgrænsen og dermed færdselsloven, det er derimod Midt- og Vestsjællands politi.
Angående ønsket om flere bump på Byvejen vurderer Greve Kommune, at dette heller ikke vil have nogen effekt. Dels er de fysiske rammer ikke til stede, når der kigges på vejreglerne anbefalinger til afstande mellem bump i 30 km/t hastighedszone, sammenholdt med udkørsler og sideveje er det ikke muligt at placere flere bump.
På baggrund af ovenstående er Byvejen ikke prioriteret til nye hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Med branddammen går jeg ud fra du hentyder til området ved Fresiahaven. Dette område er ejet af BOLIGSELSKABET FJORDEN 4 ApS – men bliver højst sandsynligt vedligeholdt af grundejerforeningen i området. Det er ikke Greve Kommune, der har vedligeholdelsespligten af området.

Ved tomten går jeg ud fra der henvises til det grønne areal, der ligger på hjørnet mellem Byvejen og indkørslen til adresserne Byvejen 30A-30E. Det er grundejer der har vedligeholdelsespligten af dette areal. Her er det Bülow & Nielsen Færdighusprojekter der er grundejer.

Det er efter kommunen vurdering et fælleshegn mellem grundejer i Byvejen 32 og Bülow & Nielsen Færdighusprojekter. Det er derfor en sag mellem disse 2 grundejere at beskære beplantningen. Er der uenighed omkring fælleshegnet, kan der rettes henvendelse til Hegnssynet i kommunen. Greve Kommune gør ikke yderligere i den sag.
Beplantning skal altid holdes inde på egen grund. Med mindre andet fremgår i servitutter eller tinglysning, kan grundejere selv udforme beplantning således bedre oversigtforhold kan opnås ved ind/udkørsler.

Greve Kommune opsætter ikke særlige skilte for at informere om at der er børn i byområder. Legende børn skilte sættes ikke op da skiltet er et uautoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlig vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til om øget trafik fra evt. et nyt udbygningsområde kræver ændring af forholdene i Kildebrønde Landsby.

Mht. den nye sti mellem Skovbo Allé og Kildebrøndestien er der ikke planer om, at denne skal udbygges og kobles på Landevejen.

Håber ovenstående var svar på din henvendelse ellers er du velkommen til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen
Maria Kristensen
Teamleder Vej og Landskab
Tlf: 43979400
Mail: vlm@greve.dk

Møde vedr. trafikforhold på Byvejen 25 til 39

Møde 11.4.2018 vedr. trafikforhold på Byvejen 25 til 39.

Beboerne i det nævnte område var indbudt til mødet ved personlig henvendelse fra Teknisk Gruppe, da der længe har været utilfredshed med trafik-og hastighedsforholdene på strækningen.

Fremmødte beboere fra Byvejen 31, 32, 33, 37 og 39, samt oldermanden og undertegnede (skriver og medlem af Teknisk Gruppe.)

Mails fra 27, 30A og 30C, som tilkendegav enighed i, at ‘noget må gøres’, samt et par forslag.

Ingen af de fremmødte eller de besøgte gav udtryk for utilfredshed med Bylaugets nærværende tiltag.

Problematikken:

På strækningen mellem svinget ved nr. 25/28 og svinget ved nr. 38/41 er der ingen fartdæmpende anlæg (bump).

Den anbefalede hastighed 30 km/t overholdes ikke af gennemkørende.

Helleanlæggene i svingene påkøres ofte, de passeres venstre om eller fortovet tages til hjælp for at komme hurtigere rundt i svingene.

Efter at gården Bredager (Byvejen 23) overgik fra landbrug beboet af én familie til brug for mange beboere og lejere med firmabiler er der øget trafik i indkørslen, som befinder sig lige midt i svinget.

Kommer man fra kirken og skal ind på Bredager kan man blive nødt til at holde midt i svinget/helleanlægget og vente for modkørende med fare for at blive påkørt bagfra af en, som har (for meget) fart på og ikke venter en holdende bil midt i svinget.

Det er konstateret, at mange bilister accelererer når de lige har passeret midten af svingene. De er således godt oppe i fart, når de opdager evt. ventende eller udkørende fra indkørslerne nr. 28, 30 A-E, nr. 36, Yttesensvej eller en cyklist.

Enkelte beboere har forsøgt sig med at bruge en parkeret bil som fartdæmper.

Der er enighed om, at det ikke er en holdbar fremgangsmåde, men tværtimod kan være med til at skabe farlige situationer, idet det hindrer overblik og tvinger ‘medkørende’ trafik over i modsat vejbane.

Denne praksis er derfor ophørt.

De berørte beboere og Teknisk Gruppe vil meget gerne have et møde og søge svar på følgende

Spørgsmål til Greve Kommune:

-I lokalplanen står der noget om at ‘nedklassificere Byvejen’. Er det sket og i så fald til hvad…og hvad betyder det i praksis?

-Hvem er ansvarlige for at holde området med ‘branddammen’ ?

-Hvad skal der ske med ‘tomten’ hvor gasbeholderen på nr 30 stod og hvem skal vedligeholde stedet?

-Hvem er ansvarlig for at klippe hækken mellem nr. 30 A-E og nr. 32 på den side der vender mod nr. 30?

-Er det muligt at holde bevoksningen de nævnte steder lavere og trukket mere tilbage i forhold til fortovet for at give bedre udsyn ved udkørsel fra nr. 30’erne?

-Er det muligt at få ændret anbefalet hastighed 30 km/t til en reel fartbegrænsning på 30 km/t gennem landsbyen?

-Er det muligt at sætte skilte op, der opfordrer til at tage hensyn til børnene i byen?

De bump, som var projekteret på strækningen, blev ikke lavet samtidig med de øvrige bump som der generelt er stor tilfredshed med.

-Er det muligt at få lavet flere bump?

Vi foreslår:

Umiddelbart før svinget ved skellet mellem nr. 26 og 28 til modsatte kantsten.

Umiddelbart efter svinget så tæt på nr. 28’s udkørsel som muligt og til modsatte kantsten mellem nr. 27 og 29.

Tværs over vejen mellem nr. 32 og 35.

I svinget ved nr. 41 i retning ind i byen mellem helleanlægget og kantstenen (for at dæmpe farten fra Tåstrupsiden) og (det er ikke nemt at finde en optimal placering) tilsvarende for at dæmpe farten ind i svinget ved Martin Jensensvej fra kirkesiden.

Siden vi fik bump og gennemkørselsforbud over 3500 kg er der tydelig nedgang i den tunge, gennemkørende trafik.

I forhold til fremtiden og udbygningen mellem banen og motorvejen har Kildebrønde landsby generelt bekymring for, at det ikke holder og for hvordan man skal forholde sig, hvis tunge biler derfra i stigende grad benytter Byvejen som gennemkørsel.

Hvilke tiltag har man gjort for at trafikpresset gennem landsbyen ikke igen øges?

Vi ser frem til et opklarende møde med Greve Kommune, gerne afholdt i Kildebrønde Skole.

Venlig hilsen

Teknisk Gruppe, Kildebrønde Bylaug.

Gerd Have.