Referat 2022

ForumGeneralforsamling i Kildebrønde Bylaug 
Møde afholdt7. marts 2022 kl. 19.00 
StedKildebrønde Skole, Kildebrønde landsby 
ReferentIben Rørbye 

Antal fremmødte

17, heraf 15 stemmeberettigede

Dagsorden

 1. Valg af dirigent 

Johanne Slemming, Byvejen 36 

 1. Valg af referent

Iben Rørbye, Byvejen 9 

 1. Valg af stemmetæller 

Ikke relevant ved denne generalforsamling.

 1. Oldermandens beretning
 2. Grundet forsinkelsen, der skyldtes corona, på afholdelse af sidste generalforsamling, som fandt sted den 22. september var det begrænset, hvad der var at berette af nyt.
 3. Live streaming arrangementerne i Kildebrønde Skole er genoptaget 
 4. Kildebrøndes første udgivelse af lokalbladet har fundet sted og været en succes 
 5. Fastelavn er afholdt og før det julearrangement, dog med få fremmødte. Haloween var der større tilslutning til. 
 6. Gennemkørsel gennem landsbyen vil vokse, grundet nye lagerbyggerier. Punktet er uddybet under punkt 11. 
 7. Oldermandens beretning blev godkendt. 
 1. Aktivitetsudvalgets beretning
 2. Opbakning til de aktiviteter, der har været planlagt og bestyrelsen håber, at denne fortsat vil være stigende
 3. Æggejagt-arrangement i anledning af påsken er planlagt på boldpladsen til 10. april kl. 10, tilmelding mod betaling af 10 kr. 
 4. Loppemarked afholdes den 28. maj kl. 10.00, med tilbud om at Greve Landsby kan deltage 
 5. Sommerfest afholdes den 27. august 
 6. Pernille Pedersen, Byvejen 19 vil bidrage til opdatering af Laden 
 7. Græskarudskæring vil også finde sted, dato følger
 8. Der blev desværre givet afslag på de fondsmidler, der blev ansøgt om til udvikling af boldpladsen, nævnt på sidste generalforsamling. Der søges fortsat om midler til legeredskaber etc. 
 1. Kildebrøndebladet
 2. Arrangementerne nævnt ved aktivitetsudvalget vil blive nævnt i Kildebrøndebladet, så vidt det passer med næste udgivelsesdato  
 3. Kildebrøndebladet udgives primo maj, medio august og medio november. Der stiles efter 4 udgivelser årligt. 
 4. Der laves et opslag i Kildebrøndes facebookgruppe vedr. indlæg.
 5. Der er flere, der gerne vil bidrage med uddeling af bladet 
 6. Opfølgning på, at alle relevante husstande får det. 
 7. Aflæggelse og godkendelse af regnskab – regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021
 8. Der er i 2022 51 betalende husstande – tallet er stigende fra sidste år 
 9. Regnskabet blev godkendt

Der følges op på, om der er flere husstande, der er omfattet af Bylauget end registreret nu.

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år

Blev besluttet på generalforsamling den 22. september 2021 og fastsat til 300 kr. for 2022.

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne 

Blev besluttet på generalforsamling den 22. september. 

 1. Valg af revisor

Leif Poulsen blev genvalgt ved generalforsamling den 22. september.

 1. Behandling af indkomne forslag 

Gennemkørselsforbuddet vedr. store køretøjer, der forventes at stige grundet flere lagerbyggerier, foreslås styret ved at opsætte fotofælder, der registrerer gennemkørsel af tungt køretøj. Der er forslag om at gå i dialog med Greve Kommune og evt. Politi med henblik på at de dækker evt. udgifter. Teknikudvalget går videre med forslaget, herunder også problemer vedr. asfaltering, lys ved tunnelen ved BaneDanmark og i det hele taget flere trafikale og byplanmæssige tiltag. Der er forslag om en besigtigelse ved kommunen. 

Der er forslag til at en del af boldpladsen kan benyttes til hunde”skov”. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde. 

Der er forslag til at overveje nye arrangementer i Kildebrønde Skole evt. mod betaling, hvis det koster at få oplægsholderen til.

 1. Evt. 

Overvej datoer for aktiviteter, så der ikke er sammenfald med fx helligdage og ferieuger, da det har betydning for fremmøde. 

Der er måske mulighed for at gå i samråd med Kildebrønde Venner om at benytte Kildebrønde Skole til visse arrangementer i Bylauget, fx omkring jul, hvor det er koldt at være i Laden ved boldpladsen. Dette vil aktivitetsudvalget gå i dialog med Kildebrønde Venner om. 

Der er en vis bekymring om for mange hække, der hælder ud over fortovet, som gør det svært at benytte fortovet.