Referat 2019

 Referat af Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Skole mandag 4. marts 2019 kl. 19.00

Antal fremmødte: Fra bestyrelsen oldermand Jan, kasserer Marcel, skriver/tekn.grp. Gerd, boldudv. Aage, festudv. Jette, samt 10 medlemmer, heraf 7 stemmeberettigede.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent: Jette

  Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt iht. vedtægterne § 2.1.

2.  Valg af referent: Gerd

3.  Valg af stemmetæller: Michala.

4.  Oldermandens beretning:

Det er skuffende, at kun 22 personer har betalt for 2018.

Berettede om årets aktiviteter, bl.a. trafiktiltaget ud for Byvejen 25-36 og det negative udfald af dette. Spørgsmål: Hvorfor har der ikke været afholdt møde for alle om det? har bestyrelsen på en lille gruppe borgeres vegne henvendt sig til kommunen og underskrevet som ‘Kildebrønde Bylaug’? Svar: der har været møde med de berørte borgere og de, som ønskede sagen rejst.

Bylauget opfordres til ‘at gøre noget’ ved den stadige parkering af en lastbil på Byvejen. Der gøres opmærksom på, at alle iht. lokalplanen §3, stk. 2 og 3 skal have parkeringsplads på egen grund og at erhverv ikke må medføre ulempe. Taget til efterretning – beretningen godkendt.

5.  Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab. 

Regnskab og bilag kan ses på hjemmesiden. Regnskabet godkendt.

6.  Fastsættelse af kontingent for 2019.

     Der stemtes om 0kr., 100 kr. og 200 kr pr husstand. 

     Vedtaget 200 kr. for 2019 .  

7.  Valg til bestyrelsen: 

                           Kasserer Marcel Wolf (genvalg)

                           Boldudvalg  Frede Kristensen (genvalg)

                                               Aage Meincke (genvalg)

                            Teknisk grp Gerd Have afløses af Henning Gravesen, Krohaven 18

(Gerd fortsætter som skriver)

                            Festudvalg Jette Keldorff afløses af Michala, Byvejen 19 og Sandra, 

                            Landevejen 22.

                            Boldudvalgets aktivitetsdel mm.:

                            Johanne Slemming, Byvejen 36.        

8.  Valg af revisor.  Leif Poulsen (ikke på valg)

9.  Behandling af indkomne forslag:

      Forslag til vedtægtsændring vedr. stemmeret blev ikke vedtaget.

10. Eventuelt.

      Drøftelse om det lave antal betalende. Kass. mener ikke det er beløbets størrelse, men indkrævningen, der er problemet. 3 fremmødte (Knud Jensen, Johanne og Henning) vil gerne påtage sig at gå rundt med opkrævninger ‘som i gamle dage’.

Lisbet, Byvejen 16 præsenterede mulighed for at livestreame forelæsninger om naturvidenskabelige emner på udvalgte tirsdage i Skolen. Der var interesse for det, Lisbet, Jette og oldermanden arbejder videre med det.

Bjarne Keldorff omtalte Ring 5-projektet og modstanden imod det. Bestyrelsen arbejder videre med at få info om det til Kildebrønde. Helena og Kirsten Nymann, Gjeddesdal er kontaktpersoner.

Spørgsmål om, hvornår der kommer lys i banetunnelen: Vi ved det ikke, har fået svaret: Når det hele er færdigt.

Der er fremsat ønske om, at bylauget endnu engang beder kommunen sørge for, at ødegården på Kildebrøndevej fjernes, den er yderligere faldet sammen og spørgeren mener, den er til fare for trafikken. Tekn. Grp. tager sagen op ved førstkommende møde.

Mødet slut kl.21.15

Gerd Have