Referat 2018

Referat af Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Skole mandag 5. marts 2018 kl. 19.30

Fremmødte: 13 personer, heraf10 stemmeberettigede og 1 fuldmagt fra Knud Jensen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent: René Madsen. Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt iht. vedtægterne § 2.1.
  2. Valg af referent: Gerd Have
  3. Valg af stemmetæller: Jette Keldorff
  4. Oldermandens beretning: Der er 78 brugere af facebookgruppen og 33 betalende husstande. Beklageligt få, bestyrelsen vil arbejde med at oprette MobilePay for at fremme betalingerne og pointerer, at fremtidig deltagelse i arrangementer og brug af boldplads og petanquebane forudsætter medlemskab.

Der har været afholdt sommerfest og loppemarked på boldpladsen og i fint samarbejde med kirken, fastelavnsfest og foredragsaftener i Skolen.

Bylauget har skånet byens beboere for udgift til renovering af hegnet omkring boldplads/vandboring – 15.000 kr, som ellers skulle afholdes af Bylaug og Vandværk i forening, men som kommunen efter vores henvendelse har udført.

Bylauget arbejder på at få petanquebanen ind under den kommunale vedligeholdelse i lighed med de andre landsbyer.              Beretningen godkendt uden spørgsmål.

  1. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab.

Regnskab og bilag kan ses på hjemmesiden. Posten til forsikring forklaredes med, at det med nyere lovgivning er risikabelt at afholde uforsikrede arrangementer, da bestyrelsen kan gøres personligt ansvarlige for evt. personskader.             Godkendt.

  1. Fastsættelse af kontingent. Der stemtes om bestyrelsens forslag (uændret 200 kr pr. husstand) og (som de har i Greve Landsby) 100 kr pr. husstand, 50 kr for pensionister.

Bestyrelsens forslag godkendt med 10 stemmer for, 1 imod.

  1. Valg til bestyrelsen:Ordstyreren efterlyste kandidater til de ledige poster, ingen meldte sig.

Genvalg til:

oldermand Jan Larsen -for 1 år

sekretær Gerd Have

webmaster Marcel Wolf

Boldudvalg: Frede Kristensen, Aage Meincke, Ulrik Drost, Anders Aastrup.

Festudvalg: Jette Keldorff.

Ledige poster:

Teknisk grp: René Madsen ønskede ikke genvalg.

Medlem af boldudvalgets aktivitetsdel

Medlem af festudvalget

Medlem af teknisk gruppe.

Nyvalg: Kasserer Ulrik Drost.

  1. Valg af revisor. Leif Poulsen, Krohaven
  2. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen bemyndiges til at købe reklamebanner til ophængning på hegnet ved boldpladsen for at promovere bylauget.

Bestyrelsens forslag til Addendum til vedtægterne godkendt enstemmigt. Oldermand og kasserer tegner foreningen overfor banken. I andre forhold tegnes foreningen af ethvert bestyrelsesmedlem.

De fremmødte medlemmer finder det i orden, at bestyrelsen holder en årlig frokost indenfor rammerne af budgetterede administrationsomkostninger.

Da Knud Jensens indsendte henvendelse ikke indeholder punkter til egentlig afstemning behandles det under Evt.

  1. Eventuelt.

Jette: Der søges yngre kræfter til borddækning mv. til torsdagsarrangementerne i Skolen. Ingen reaktion. Vi må slå efterlysningen op på facebook.

Henvendelse fra ‘StopStøjen’. Henvendelsen er lagt ud på facebooksiden til orientering. Bidrag er ikke en sag for Bylauget.

Knud Jensens brev:

pkt. 1 Der henvises til Greve Kommunes hjemmeside greve.dk, som har en funktion, ‘Giv os et praj’, hvor uregelmæssigheder kan indberettes af den, der ser skadede vejskilte mv. Der er erfaring for, at henvendelse hjælper efter få dage.

pkt.2 Oldermanden har haft en snak med ejeren af hegnet på nordsiden af Byvejen mellem boldplads og landevej. Han har en entrepenør på opgaven med beskæring, det bliver udført når vejret er til det.

Pkt.3 og 4 tages op af bestyrelsen som næste punkt når der er afklaring vedr. petanquebanen.

Pkt.5 Personbilerne er ikke mere langtidsparkerede på Byvejen. Oldermanden vil gentage sin henvendelse til ejeren af lastbilen, som dagligt parkeres på Byvejen.

Bjarne Keldorff: Tekn. Grp. har tidligere beskæftiget sig med hastigheden på Kildebrøndevej – gør opmærksom på, at Strøhusvej er et langt større problem for cyklister, da den er over 1 meter smallere end Kildebrøndevej og der er 80 km/t.

Mødet slut 21.30.

Gerd Have.