Indkaldelse til Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug

forslag Regnskab Sommerfest 2017 Regnskab 2017_revideret

Kildebrønde Skole mandag 5. marts 2018 kl. 19.30
§2.1. Generalforsamlingen afholdes første mandag i marts….Indkaldelse kan ske via Kildebrønde Bylaugs website www.kildebrønde.dk
Dagsorden:1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Oldermandens beretning
5. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr pr. husstand
7. Valg til bestyrelsen: På valg er: (alle modtager gerne genvalg)
oldermand Jan Larsen -for 1 år (vi skal have oldermand og kasserer forskudt)
sekretær Gerd Have
webmaster Marcel Wolf
Boldudvalg Frede Kristensen
Aage Meincke
Ulrik Drost
Anders Aastrup
Teknisk grp René Madsen
Festudvalg Jette Keldorff.
Ledige poster -kandidater efterlyses:
Kasserer (Bestyrelsen foreslår Ulrik Drost)
Medlem af boldudvalgets aktivitetsdel
Medlem af festudvalget
Medlem af teknisk gruppe.
8. Valg af revisor.
Søren Møntegaard (modtager genvalg)
9. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår at købe reklamebanner og at opsætte skilte for at promovere bylauget.
Bestyrelsen foreslår Addendum til vedtægterne: ‘Tegningsret §3.4. For forhold af økonomisk karakter, f.eks. kommunikation med banken, tegnes bylauget af Oldermanden og Kassereren. I andre forhold som f.eks. dialog med myndigheder tegnes bylauget af et hvilket som helst bestyrelsesmedlem.’
Ændringen er godkendt af banken og indebærer, at bestyrelsen i tilfælde af kassererskifte stadig kan disponere og spares for et større administrativt stykke arbejde med fysisk at fremsende underskrifter.
Bestyrelsen beder om generalforsamlingens accept af at bestyrelsen afholder en årlig frokost indenfor rammerne af budgetterede administrationsomkostninger.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være i oldermandens postkasse (Kildebrønde Landevej 3) senest 25. februar.

10. Eventuelt.
Jette: Der søges yngre kræfter til torsdagsarrangementerne i Skolen.
Drøftelse af punkterne fra Knud Jensen (vedhæftet).