Referat 2020

Referat af generalforsamling i Kildebrønde 2/3-2020

 1. Oldermandens beretning.
 2. Marcel fortæller om regnskabet. Det bliver godkendt.
 3. Der er indkøbt et telt på 10 x 6 m, som kan lejes for 500 kr. for en weekend.
 4. Kontingent fortsætter til 200 kr. pr husstand pr år.

Der kan indbetales til på Mobilpay 26136020, det er vigtigt, man skriver sin adresse i kommentarfeltet, indbetaling for 2020 er senest 1/4-2020.

5. Gerd fortsætter i bestyrelsen og Frede og Aage vil gerne fortsætte med at vedligeholde boldpladsen.

6. SPØRGSMÅL til Teknisk Gruppe

Angående lys fra rundkørsel og under banen.

Der har tidligere være spurgt ind til dette, vi har ingen løsning til dette nu, men der skrives til kommunen.

7. Michala fortæller om aktivitetsudvalgets mange nye tiltag. (Se opslag)

Hanne (nr. 24) vil gerne hjælpe til med div aktiviteter i byen.

Flere ældre siger, de ikke ved, hvad der sker i byen.

8. Idéer til Facebook/hjemmeside skal sendes til Marcel.

9. Leif valgt til Revisor.

10. SPØRGSMÅL til Teknisk Gruppe

”Trekantet” Mark ved rundkørsel (Ved Møllen) der blev snakket om noget udstykning af denne, der skal undersøges, hvad der skal ske med dette stykke.

11. Lampe ved ”ældreboligerne” generer lyset om aften, man må selv tage fat i kommunen om denne (evt om de kan sætte en skærm eller noget på den)

12. Der er arrangeret en strikkeklub.

13. Frede vil gerne lave en fiskeklub.

14. Der fortælles om at der er en der kommer og smadrer ruden på Kildebrønde landevej nr 30

Se gerne efter ”suspekte” typer.

15. Spørgsmål til Boldplads/Legeplads

Der snakkes om at skaffe midler til at kunne udbygge denne. Kommunen har godkendt, at der prøves at skaffe midler /Fonde til at lave noget nyt. Børnene i byen bruger ikke legepladsen som den er i dag. Der er for ca 8 år siden brugt 56.000 på at lave den til det den er i dag. Kan pladsen evt lukkes HELT AF, så børn ikke har en mulighed for at komme ud.

Referat skrevet af Jan Hoffmann.

Referat 2019

 Referat af Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Skole mandag 4. marts 2019 kl. 19.00

Antal fremmødte: Fra bestyrelsen oldermand Jan, kasserer Marcel, skriver/tekn.grp. Gerd, boldudv. Aage, festudv. Jette, samt 10 medlemmer, heraf 7 stemmeberettigede.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent: Jette

  Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt iht. vedtægterne § 2.1.

2.  Valg af referent: Gerd

3.  Valg af stemmetæller: Michala.

4.  Oldermandens beretning:

Det er skuffende, at kun 22 personer har betalt for 2018.

Berettede om årets aktiviteter, bl.a. trafiktiltaget ud for Byvejen 25-36 og det negative udfald af dette. Spørgsmål: Hvorfor har der ikke været afholdt møde for alle om det? har bestyrelsen på en lille gruppe borgeres vegne henvendt sig til kommunen og underskrevet som ‘Kildebrønde Bylaug’? Svar: der har været møde med de berørte borgere og de, som ønskede sagen rejst.

Bylauget opfordres til ‘at gøre noget’ ved den stadige parkering af en lastbil på Byvejen. Der gøres opmærksom på, at alle iht. lokalplanen §3, stk. 2 og 3 skal have parkeringsplads på egen grund og at erhverv ikke må medføre ulempe. Taget til efterretning – beretningen godkendt.

5.  Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab. 

Regnskab og bilag kan ses på hjemmesiden. Regnskabet godkendt.

6.  Fastsættelse af kontingent for 2019.

     Der stemtes om 0kr., 100 kr. og 200 kr pr husstand. 

     Vedtaget 200 kr. for 2019 .  

7.  Valg til bestyrelsen: 

                           Kasserer Marcel Wolf (genvalg)

                           Boldudvalg  Frede Kristensen (genvalg)

                                               Aage Meincke (genvalg)

                            Teknisk grp Gerd Have afløses af Henning Gravesen, Krohaven 18

(Gerd fortsætter som skriver)

                            Festudvalg Jette Keldorff afløses af Michala, Byvejen 19 og Sandra, 

                            Landevejen 22.

                            Boldudvalgets aktivitetsdel mm.:

                            Johanne Slemming, Byvejen 36.        

8.  Valg af revisor.  Leif Poulsen (ikke på valg)

9.  Behandling af indkomne forslag:

      Forslag til vedtægtsændring vedr. stemmeret blev ikke vedtaget.

10. Eventuelt.

      Drøftelse om det lave antal betalende. Kass. mener ikke det er beløbets størrelse, men indkrævningen, der er problemet. 3 fremmødte (Knud Jensen, Johanne og Henning) vil gerne påtage sig at gå rundt med opkrævninger ‘som i gamle dage’.

Lisbet, Byvejen 16 præsenterede mulighed for at livestreame forelæsninger om naturvidenskabelige emner på udvalgte tirsdage i Skolen. Der var interesse for det, Lisbet, Jette og oldermanden arbejder videre med det.

Bjarne Keldorff omtalte Ring 5-projektet og modstanden imod det. Bestyrelsen arbejder videre med at få info om det til Kildebrønde. Helena og Kirsten Nymann, Gjeddesdal er kontaktpersoner.

Spørgsmål om, hvornår der kommer lys i banetunnelen: Vi ved det ikke, har fået svaret: Når det hele er færdigt.

Der er fremsat ønske om, at bylauget endnu engang beder kommunen sørge for, at ødegården på Kildebrøndevej fjernes, den er yderligere faldet sammen og spørgeren mener, den er til fare for trafikken. Tekn. Grp. tager sagen op ved førstkommende møde.

Mødet slut kl.21.15

Gerd Have

Svar fra kommunen

Hej Gerd

Tak for opfølgningen – vi har nu ligeledes kunne lokaliseret den gamle branddam.

Den er en del af vejmatriklen det er således Greve Kommune der skal vedligeholde området.

Jeg giver besked videre til vores tilsynsførende, der vil tage ud og se nærmere på forholdene.

Er der beplantning, der går ud over vej/fortov og skygger for oversigten sætter vi beskæring af dette i værk såfremt økonomien tillader det.

God dag.

Med venlig hilsen
Søren Ertløv Hansen, vejingeniør

Sbar fra kommunen vedr. trafikforhold

Kære Teknisk Gruppe og Kildebrønde Bylaug

Tak for jeres henvendelse vedrørende Byvejen i Kildebrønde Landsby.
Som Borgmesteren har informeret om, svarer Vej og Landskab her på jeres spørgsmål.

I lokalplanens (14.05 for Kildebrønde Landsby) bestemmelser fremgår det i punkt §5.7 at Byvejen, senest når der er etableret en omfartsvej rundt om Landsbyen, skal nedklassificeres til en vej, hvor udformningen/indretningen af vejen, der har landsbygadekarakter. Dette i praksis som lokalplanen foreskriver kan ske vha. hastighedsdæmpning, skilte, smallere kørebaneareal osv.
På Byvejen er der etableret i alt 9 bump der er dimensioneret til 30 km/t, der ligeledes er den anbefalet hastighed igennem Kildebrønde Landsby, for at leve op til lokalplanens krav om at nedklassificerer vejen til en vej med en lavere hastighed. Greve Kommune anser nedklassificeringen som sket efter lokalplanens bestemmelser.

Kommunen foretog i 2016, 3 hastighedsmålinger på Byvejen, da kommunen modtag en lign. henvendelse. Målingerne viste at der ikke var problemer med overholdelse af den generelle hastighedsgrænse på de 50 km/t. Bilisterne i området kører mellem 32 og 42 km/t. Der blev foretaget en måling ud for nr. Byvejen nr. 37, der viser at trafikanterne her kører meget pænt. Gennemsnitshastigheden blev målt til 32 km/t.

Greve Kommunes Trafiksikkerhedsråd drøftede sagen om skiltningen på mødet d. 3. maj 2017. Rådet anbefalede ikke, at der blev opsat påbudt hastighedsgrænse på 30 km/t da dette vil have ringe eller ingen effekt på trafikanternes hastighed.
Greve Kommune er ikke håndhævende myndighed hvad angår overskridelse af hastighedsgrænsen og dermed færdselsloven, det er derimod Midt- og Vestsjællands politi.
Angående ønsket om flere bump på Byvejen vurderer Greve Kommune, at dette heller ikke vil have nogen effekt. Dels er de fysiske rammer ikke til stede, når der kigges på vejreglerne anbefalinger til afstande mellem bump i 30 km/t hastighedszone, sammenholdt med udkørsler og sideveje er det ikke muligt at placere flere bump.
På baggrund af ovenstående er Byvejen ikke prioriteret til nye hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Med branddammen går jeg ud fra du hentyder til området ved Fresiahaven. Dette område er ejet af BOLIGSELSKABET FJORDEN 4 ApS – men bliver højst sandsynligt vedligeholdt af grundejerforeningen i området. Det er ikke Greve Kommune, der har vedligeholdelsespligten af området.

Ved tomten går jeg ud fra der henvises til det grønne areal, der ligger på hjørnet mellem Byvejen og indkørslen til adresserne Byvejen 30A-30E. Det er grundejer der har vedligeholdelsespligten af dette areal. Her er det Bülow & Nielsen Færdighusprojekter der er grundejer.

Det er efter kommunen vurdering et fælleshegn mellem grundejer i Byvejen 32 og Bülow & Nielsen Færdighusprojekter. Det er derfor en sag mellem disse 2 grundejere at beskære beplantningen. Er der uenighed omkring fælleshegnet, kan der rettes henvendelse til Hegnssynet i kommunen. Greve Kommune gør ikke yderligere i den sag.
Beplantning skal altid holdes inde på egen grund. Med mindre andet fremgår i servitutter eller tinglysning, kan grundejere selv udforme beplantning således bedre oversigtforhold kan opnås ved ind/udkørsler.

Greve Kommune opsætter ikke særlige skilte for at informere om at der er børn i byområder. Legende børn skilte sættes ikke op da skiltet er et uautoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlig vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til om øget trafik fra evt. et nyt udbygningsområde kræver ændring af forholdene i Kildebrønde Landsby.

Mht. den nye sti mellem Skovbo Allé og Kildebrøndestien er der ikke planer om, at denne skal udbygges og kobles på Landevejen.

Håber ovenstående var svar på din henvendelse ellers er du velkommen til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen
Maria Kristensen
Teamleder Vej og Landskab
Tlf: 43979400
Mail: vlm@greve.dk

Møde vedr. trafikforhold på Byvejen 25 til 39

Møde 11.4.2018 vedr. trafikforhold på Byvejen 25 til 39.

Beboerne i det nævnte område var indbudt til mødet ved personlig henvendelse fra Teknisk Gruppe, da der længe har været utilfredshed med trafik-og hastighedsforholdene på strækningen.

Fremmødte beboere fra Byvejen 31, 32, 33, 37 og 39, samt oldermanden og undertegnede (skriver og medlem af Teknisk Gruppe.)

Mails fra 27, 30A og 30C, som tilkendegav enighed i, at ‘noget må gøres’, samt et par forslag.

Ingen af de fremmødte eller de besøgte gav udtryk for utilfredshed med Bylaugets nærværende tiltag.

Problematikken:

På strækningen mellem svinget ved nr. 25/28 og svinget ved nr. 38/41 er der ingen fartdæmpende anlæg (bump).

Den anbefalede hastighed 30 km/t overholdes ikke af gennemkørende.

Helleanlæggene i svingene påkøres ofte, de passeres venstre om eller fortovet tages til hjælp for at komme hurtigere rundt i svingene.

Efter at gården Bredager (Byvejen 23) overgik fra landbrug beboet af én familie til brug for mange beboere og lejere med firmabiler er der øget trafik i indkørslen, som befinder sig lige midt i svinget.

Kommer man fra kirken og skal ind på Bredager kan man blive nødt til at holde midt i svinget/helleanlægget og vente for modkørende med fare for at blive påkørt bagfra af en, som har (for meget) fart på og ikke venter en holdende bil midt i svinget.

Det er konstateret, at mange bilister accelererer når de lige har passeret midten af svingene. De er således godt oppe i fart, når de opdager evt. ventende eller udkørende fra indkørslerne nr. 28, 30 A-E, nr. 36, Yttesensvej eller en cyklist.

Enkelte beboere har forsøgt sig med at bruge en parkeret bil som fartdæmper.

Der er enighed om, at det ikke er en holdbar fremgangsmåde, men tværtimod kan være med til at skabe farlige situationer, idet det hindrer overblik og tvinger ‘medkørende’ trafik over i modsat vejbane.

Denne praksis er derfor ophørt.

De berørte beboere og Teknisk Gruppe vil meget gerne have et møde og søge svar på følgende

Spørgsmål til Greve Kommune:

-I lokalplanen står der noget om at ‘nedklassificere Byvejen’. Er det sket og i så fald til hvad…og hvad betyder det i praksis?

-Hvem er ansvarlige for at holde området med ‘branddammen’ ?

-Hvad skal der ske med ‘tomten’ hvor gasbeholderen på nr 30 stod og hvem skal vedligeholde stedet?

-Hvem er ansvarlig for at klippe hækken mellem nr. 30 A-E og nr. 32 på den side der vender mod nr. 30?

-Er det muligt at holde bevoksningen de nævnte steder lavere og trukket mere tilbage i forhold til fortovet for at give bedre udsyn ved udkørsel fra nr. 30’erne?

-Er det muligt at få ændret anbefalet hastighed 30 km/t til en reel fartbegrænsning på 30 km/t gennem landsbyen?

-Er det muligt at sætte skilte op, der opfordrer til at tage hensyn til børnene i byen?

De bump, som var projekteret på strækningen, blev ikke lavet samtidig med de øvrige bump som der generelt er stor tilfredshed med.

-Er det muligt at få lavet flere bump?

Vi foreslår:

Umiddelbart før svinget ved skellet mellem nr. 26 og 28 til modsatte kantsten.

Umiddelbart efter svinget så tæt på nr. 28’s udkørsel som muligt og til modsatte kantsten mellem nr. 27 og 29.

Tværs over vejen mellem nr. 32 og 35.

I svinget ved nr. 41 i retning ind i byen mellem helleanlægget og kantstenen (for at dæmpe farten fra Tåstrupsiden) og (det er ikke nemt at finde en optimal placering) tilsvarende for at dæmpe farten ind i svinget ved Martin Jensensvej fra kirkesiden.

Siden vi fik bump og gennemkørselsforbud over 3500 kg er der tydelig nedgang i den tunge, gennemkørende trafik.

I forhold til fremtiden og udbygningen mellem banen og motorvejen har Kildebrønde landsby generelt bekymring for, at det ikke holder og for hvordan man skal forholde sig, hvis tunge biler derfra i stigende grad benytter Byvejen som gennemkørsel.

Hvilke tiltag har man gjort for at trafikpresset gennem landsbyen ikke igen øges?

Vi ser frem til et opklarende møde med Greve Kommune, gerne afholdt i Kildebrønde Skole.

Venlig hilsen

Teknisk Gruppe, Kildebrønde Bylaug.

Gerd Have.

Referat 2018

Referat af Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Skole mandag 5. marts 2018 kl. 19.30

Fremmødte: 13 personer, heraf10 stemmeberettigede og 1 fuldmagt fra Knud Jensen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: René Madsen. Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt iht. vedtægterne § 2.1.
 2. Valg af referent: Gerd Have
 3. Valg af stemmetæller: Jette Keldorff
 4. Oldermandens beretning: Der er 78 brugere af facebookgruppen og 33 betalende husstande. Beklageligt få, bestyrelsen vil arbejde med at oprette MobilePay for at fremme betalingerne og pointerer, at fremtidig deltagelse i arrangementer og brug af boldplads og petanquebane forudsætter medlemskab.

Der har været afholdt sommerfest og loppemarked på boldpladsen og i fint samarbejde med kirken, fastelavnsfest og foredragsaftener i Skolen.

Bylauget har skånet byens beboere for udgift til renovering af hegnet omkring boldplads/vandboring – 15.000 kr, som ellers skulle afholdes af Bylaug og Vandværk i forening, men som kommunen efter vores henvendelse har udført.

Bylauget arbejder på at få petanquebanen ind under den kommunale vedligeholdelse i lighed med de andre landsbyer.              Beretningen godkendt uden spørgsmål.

 1. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab.

Regnskab og bilag kan ses på hjemmesiden. Posten til forsikring forklaredes med, at det med nyere lovgivning er risikabelt at afholde uforsikrede arrangementer, da bestyrelsen kan gøres personligt ansvarlige for evt. personskader.             Godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent. Der stemtes om bestyrelsens forslag (uændret 200 kr pr. husstand) og (som de har i Greve Landsby) 100 kr pr. husstand, 50 kr for pensionister.

Bestyrelsens forslag godkendt med 10 stemmer for, 1 imod.

 1. Valg til bestyrelsen:Ordstyreren efterlyste kandidater til de ledige poster, ingen meldte sig.

Genvalg til:

oldermand Jan Larsen -for 1 år

sekretær Gerd Have

webmaster Marcel Wolf

Boldudvalg: Frede Kristensen, Aage Meincke, Ulrik Drost, Anders Aastrup.

Festudvalg: Jette Keldorff.

Ledige poster:

Teknisk grp: René Madsen ønskede ikke genvalg.

Medlem af boldudvalgets aktivitetsdel

Medlem af festudvalget

Medlem af teknisk gruppe.

Nyvalg: Kasserer Ulrik Drost.

 1. Valg af revisor. Leif Poulsen, Krohaven
 2. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen bemyndiges til at købe reklamebanner til ophængning på hegnet ved boldpladsen for at promovere bylauget.

Bestyrelsens forslag til Addendum til vedtægterne godkendt enstemmigt. Oldermand og kasserer tegner foreningen overfor banken. I andre forhold tegnes foreningen af ethvert bestyrelsesmedlem.

De fremmødte medlemmer finder det i orden, at bestyrelsen holder en årlig frokost indenfor rammerne af budgetterede administrationsomkostninger.

Da Knud Jensens indsendte henvendelse ikke indeholder punkter til egentlig afstemning behandles det under Evt.

 1. Eventuelt.

Jette: Der søges yngre kræfter til borddækning mv. til torsdagsarrangementerne i Skolen. Ingen reaktion. Vi må slå efterlysningen op på facebook.

Henvendelse fra ‘StopStøjen’. Henvendelsen er lagt ud på facebooksiden til orientering. Bidrag er ikke en sag for Bylauget.

Knud Jensens brev:

pkt. 1 Der henvises til Greve Kommunes hjemmeside greve.dk, som har en funktion, ‘Giv os et praj’, hvor uregelmæssigheder kan indberettes af den, der ser skadede vejskilte mv. Der er erfaring for, at henvendelse hjælper efter få dage.

pkt.2 Oldermanden har haft en snak med ejeren af hegnet på nordsiden af Byvejen mellem boldplads og landevej. Han har en entrepenør på opgaven med beskæring, det bliver udført når vejret er til det.

Pkt.3 og 4 tages op af bestyrelsen som næste punkt når der er afklaring vedr. petanquebanen.

Pkt.5 Personbilerne er ikke mere langtidsparkerede på Byvejen. Oldermanden vil gentage sin henvendelse til ejeren af lastbilen, som dagligt parkeres på Byvejen.

Bjarne Keldorff: Tekn. Grp. har tidligere beskæftiget sig med hastigheden på Kildebrøndevej – gør opmærksom på, at Strøhusvej er et langt større problem for cyklister, da den er over 1 meter smallere end Kildebrøndevej og der er 80 km/t.

Mødet slut 21.30.

Gerd Have.

Forslag til Lokalplan nr. 14.53

Forslag til Lokalplan nr. 14.53 – Kildebrønde Vest samt forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. marts 2017 vedtaget, at fremlægge ovennævnte planforslag.

Forslagene fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 31. marts til den 31. maj 2017.
Forslagene kan ses på kommunens hjemmeside www.greve.dk/planer fra den 31. marts 2017.

Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve, eller mailes til plan@greve.dk senest den 31. maj 2017.

 

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.53 – Kildebrønde Vest samt forslag til Til- læg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025.
Lagt på kommunens hjemmeside den 31. marts 2017.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget areal i landzone på ca. 221.000 m2 og et ubebygget by- zoneareal på ca. 30.000 m2. Det samlede areal er ca. 251.000 m2.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for erhverv inden for transport, lager og logistik og salg af særlig pladskrævende varegrupper.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget giver mulighed for miljøklasser mellem 3-5 og mulighed for at bygge højere og tættere.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 14.53 foretaget en screening af lo- kalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirk- ningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurde- ring.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklage- nævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 4. Klagefri- sten er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kom- munen.

De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemme- side: www.nmkn.dk/klage bl.a. under Hvordan klager du og Hvad koster det at klage.

Offentlig fremlæggelse

De to planforslag er den 9. marts 2017 godkendt af Teknik- og Miljøudvalget til offentlig fremlæggelse i perioden fra den 31. marts til den 31. maj 2017.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til Maria Skytt Burr, tlf. 4397 9335, e-mail: msb@greve.dk.

Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslagene efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærknin- ger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort tillæg til kommuneplanen og lokalplanen, må ejendommene, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 31. marts 2017, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 31. marts 2018.

Greve Byråd

Mail til kommunen om petanquebanen

Kildebrønde 23. marts 2017

Til Kultur&fritidsforvaltningen.

Ansøgning om praktisk hjælp og økonomisk tilskud fra Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Bylaug har i ca. 30 år lejet et areal i byen til brug for fælles fritidsaktiviteter, leg, boldplads mv.

Der er for mange år siden etableret en petanquebane, som hver mandag -året rundt, når vejret tillader det- bruges af en flok ældre beboere.

Lugning/giftfri ukrudtsbekæmpelse på de omgivende græsvolde, klares løbende af brugerne, men selve banen trænger nu til renovering og vi er i den situation, at der ikke mere er nogen i byen, som har maskiner og kræfter til, at Bylauget selv udfører opgaven.

Det drejer sig om opretning af flisekanten omkring banen, udjævning af spillearelet, samt udlægning og vibrering af ca 4,5 kbm stenmel på banens overflade.

Da det betyder meget for byens pensionister, at petanqueklubben fungerer, håber vi, at Greve Kommune stiller sig velvilligt til at yde os denne hjælp i løbet af foråret.

Venlig hilsen

Gerd Have, sekretær for Kildebrønde Bylaug.

Tlf. 2838 7981

Mail til kommunen om ældreboliger og Brugsen

Bylauget (Teknisk gruppe) skrev på opfordring af Laugsstævnet 2016 til Greve kommune om 3 ting vedrørende bygninger i Kildebrønde:

Vi modtog svar 3. november 2016.

Hvad sker der med det nedbrændte hus Byvejen 17 (ældreboligerne)?

Svar: Tomten efter det nedbrændte udlægges med græs. På sigt nedlægges alle ældreboliger i Kildebrønde, planen er, at alle ældreboliger skal ligge i Hundige nær Strandcentret. Planlægningen er på budgettet i 2017.

Kan kommunen gøre noget så bygningerne Kildebrønde Landevej 32 (Brugsen) og Kildebrøndevej 14 (ødegården) kommer til at fremtræde mere præsentabelt?

Svar: En bygning må ikke være til fare for brugere eller forbipasserende.

Greve Kommune kan kun kræve at en ejendom nedrives, hvis bygningerne er i fare for at styrte sammen.

Der er i 2015 givet delvis nedrivningstilladelse til Kildebrøndevej 14.

Kommunen hverken kan eller vil tvinge en ejer til at forskønne en bygning.

Referat af Laugsstævne d. 6. marts 2017

 Referat Laugsstævne (generalforsamling) i Kildebrønde Bylaug.

STED: Kildebrønde Skole mandag 6. marts 2017 kl. 19.30

Antal fremmødte til laugsstævnet: 20.

Der er afbud fra den afgående kassemester, som fraflytter.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent: Søren Møntegaard

  1. Valg af referent: Gerd Have
  1. Valg af stemmetæller: Asger Hedegaard
  1. Oldermandens beretning: Redegjorde for årets aktiviteter.

Mindedes og takkede afdøde Ejner Jørgensen, som var medstifter af  bylauget og gjorde en stor indsats for byen.

  1. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab.

I kassemesterens fravær fremlagt af Gerd Have. Godkendt.

Sonja oplyser, at kontrakten på boldpladsen blev ændret da vi fik den nye boring, så vandværket er lejer og bylauget betaler leje til vandværket. Udgifter til vedligeholdelse af hegn og bygning deles af vandværk og bylaug. Dette er årsagen til, at bylauget ikke mere har en konto med et øremærket beløb til evt. reetablering af arealet.

  1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 200 kr pr. husstand

Vedtaget. Beløbet bedes indsat på bylaugets konto senest 1/4-17 og   dækker frem til næste generalforsamling.

  1. Valg til bestyrelsen:

Kasserer: Asger Hedegaard. Det godkendes, at han samtidig  fortsætter i Teknisk Gruppe.

Medlemmer: Vickie fratræder festudvalget (men kan stadig hjælpe ved arrangementer). Sandra og Jette koordinerer indsatsen ved  kommende arrangementer og indkalder i god tid hjælperne via Facebook.

  1. Valg af revisor: Søren Møntegaard

9.  Iflg. aftale fra sidste Laugsstævne fremlægges forslag til ændrede             vedtægter til afstemning. Forslaget var udsendt med indkaldelsen.

Enstemmigt vedtaget.

10. Forslag om at ændre navn fra Kildebrønde Bylaug til Kildebrønde             Landsbylaug.  Forkastet, 3 stemmer for, 13 stemmer imod.

11. Behandling af indkomne forslag.

Oldermanden oplyser, at der ikke er kommet forslag.

12. Eventuelt.

René, Teknisk gruppe har i dag modtaget resultatet af efterårets trafiktælling i kirkebyen og redegør for den: Der kører mellem 1680 og 1780 biler gennem byen pr. døgn, heraf 170 biler over 5,8 m (vi konkluderer at det kan være både bil m.trailer og lastvogne).             Hastigheden er højest ved kirken (42 km/t).

Diskussion om trafikforholdene omkring byen, særlig mellem jernbanen og kirken. Det oplyses, at busser gerne må køre hvor der er ‘lastbiler forbudt’. Vi observerer mange store lastbiler på gennemfart trods forbud.

Lene Møntegaard efterlyser indsamlere til Kræftens Bekæmpelses næste kampagne.

Finn gør opmærksom på kommunens tilbud om møde 22/3 om indbrudsbekæmpelse. Han laver samlet tilmelding.

Forslag om at komme tilbage til gammel praksis med, at sommerfesten altid falder på samme tid, fx, sidste lørdag i august så det er nemmere at huske.

Mødet hævet 22:30.