Syng julen ind i Kildebrønde Gamle Skole

Syng julen ind

Vi indbyder til før-julehygge i Kildebrønde Gamle Skole.

TID: Torsdag d. 30 november kl. 19

STED: Kildebrønde Gamle Skole, Byvejen 2

Det er vores faste pianist Agnete Rytter, som sammen med Kirsten Nielsen inviterer til solo og fællessang.

De to har spillet sammen i mange år og har derfor et stort repertoire både af forskellige viser og julesange.

Man kan ikke synge, hvis man er i dårligt humør, så kom til Kildebrønde denne aften og få del i julestemningen.

Alle er velkomne. Det koster 15 kr. Der er kirkebil til alle, der bor i Hundige-Kildebrønde sogn.

syng julen ind

Høstgudstjeneste i Kildebrønde Kirke

Kom til høstgudstjeneste i Kildebrønde Kirke søndag d. 17. september kl. 11.

I en smukt pyntet kirke skal vi høre fortællingen om den Gode Gartner, døbe et lille barn og synge vores mest kendte og elskede høstsalmer og sange. Bagefter er der høstfrokost i Den Gamle Skole. Der er alt fra sild til burgere, så både små og store munde kan blive mætte.

Pris for voksne: 25 kr. Børn og konfirmander er gratis. Drikkevarer kan købes.

Meld jer til hos Hanne Hummelshøj ved at sende en mail til hh@kildebr.dk

Høstgudstjeneste i Kildebrønde Kirke

Sommerfest i Kildebrønde

Kære Kildebrøndere

Bylauget inviterer til sommerfest i Kildebrønde d. 2. september på boldpladsen og håber, så mange, som muligt har lyst til at deltage.

Det starter kl. 15 for de legesyge og barnlige sjæle. Kl 17.30 laver vi rundboldturnering for voksne (og børn). Kl. 18 er grillerne klar til jeres medbragte mad. Husk eget service og drikkevarer.

Der er en bar, hvor man kan købe øl, vand, irish coffee og slush ice. Husk kontanter til baren (mulighed for Mobile Pay).

Vi glæder os til at se jer.

Vi dækker op under et festtelt, så vejret kan passe sig selv.

Send en mail til Sandra.pede@gmail.com for tilmelding, så vi nogenlunde ved, hvor mange vi skal dække op til.

Mvh Kildebrønde Bylaug

 

sommerfest i Kildebrønde

Fællessang med Nynne og Agnethe

Kom og syng fællessang i Kildebrønde Gamle skole

Torsdag d. 1. juni kl. 19 byder vi velkommen til nogle af husets egne medvirkende til sang og fællessang.

Sognepræst Nynne Lange Reddersen har en fantastisk sangstemme. Hun synger med i gruppen Blue Train og er god til at give liv til både gamle viser og nye sange og salmer.

Agnete Rytter spiller klaver ved alle vore arrangementer i skolen. Desuden spiller hun harmonika og er ofte at finde ved visearrangementer, hvor hun akkompagnerer.

fællessang

Denne aften vil de både give deres eget program og invitere os andre til at synge med.

Man bliver glad af at synge, og med den (forhåbentlige) dejlig forårsaften kan det kun blive godt.

Så kom i Kildebrønde gamle skole, Byvejen 2 torsdag d. 1. juni kl. 19.00. Det koster 15 kr., og bor du i sognet, er der mulighed for kirkebil.

For flere arrangementer besøg Hundige kirkes hjemmeside.

Loppemarked i Kildebrønde

Kom og besøg vores loppemarked i Kildebrønde d. 11. juni kl. 9-15

Søndag d. 11. juni samles borgerne til loppemarked i Kildebrønde og sælger ud af deres skønne, gamle sager. Der er alt fra børneting til vintagefund. Kom forbi og gør et godt fund.

Vi sælger også hjemmebag, så du er helt sikker på ikke at gå forgæves.

Vi ses på loppemarked i Kildebrønde d. 11. juni fra kl. 9-15. Loppemarkedet bliver afholdt på boldpladsen bagved Byvejen 41, 2670 Greve. Der er legeplads til børnene.

For øvrig info se markedskalenderen.

loppemarked i kildebrønde

Forslag til Lokalplan nr. 14.53

Forslag til Lokalplan nr. 14.53 – Kildebrønde Vest samt forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. marts 2017 vedtaget, at fremlægge ovennævnte planforslag.

Forslagene fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 31. marts til den 31. maj 2017.
Forslagene kan ses på kommunens hjemmeside www.greve.dk/planer fra den 31. marts 2017.

Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve, eller mailes til plan@greve.dk senest den 31. maj 2017.

 

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.53 – Kildebrønde Vest samt forslag til Til- læg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025.
Lagt på kommunens hjemmeside den 31. marts 2017.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget areal i landzone på ca. 221.000 m2 og et ubebygget by- zoneareal på ca. 30.000 m2. Det samlede areal er ca. 251.000 m2.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for erhverv inden for transport, lager og logistik og salg af særlig pladskrævende varegrupper.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget giver mulighed for miljøklasser mellem 3-5 og mulighed for at bygge højere og tættere.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 14.53 foretaget en screening af lo- kalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirk- ningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurde- ring.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklage- nævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 4. Klagefri- sten er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kom- munen.

De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemme- side: www.nmkn.dk/klage bl.a. under Hvordan klager du og Hvad koster det at klage.

Offentlig fremlæggelse

De to planforslag er den 9. marts 2017 godkendt af Teknik- og Miljøudvalget til offentlig fremlæggelse i perioden fra den 31. marts til den 31. maj 2017.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til Maria Skytt Burr, tlf. 4397 9335, e-mail: msb@greve.dk.

Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslagene efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærknin- ger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort tillæg til kommuneplanen og lokalplanen, må ejendommene, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 31. marts 2017, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 31. marts 2018.

Greve Byråd

Mail til kommunen om petanquebanen

Kildebrønde 23. marts 2017

Til Kultur&fritidsforvaltningen.

Ansøgning om praktisk hjælp og økonomisk tilskud fra Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Bylaug har i ca. 30 år lejet et areal i byen til brug for fælles fritidsaktiviteter, leg, boldplads mv.

Der er for mange år siden etableret en petanquebane, som hver mandag -året rundt, når vejret tillader det- bruges af en flok ældre beboere.

Lugning/giftfri ukrudtsbekæmpelse på de omgivende græsvolde, klares løbende af brugerne, men selve banen trænger nu til renovering og vi er i den situation, at der ikke mere er nogen i byen, som har maskiner og kræfter til, at Bylauget selv udfører opgaven.

Det drejer sig om opretning af flisekanten omkring banen, udjævning af spillearelet, samt udlægning og vibrering af ca 4,5 kbm stenmel på banens overflade.

Da det betyder meget for byens pensionister, at petanqueklubben fungerer, håber vi, at Greve Kommune stiller sig velvilligt til at yde os denne hjælp i løbet af foråret.

Venlig hilsen

Gerd Have, sekretær for Kildebrønde Bylaug.

Tlf. 2838 7981

På besøg i Dansk Vestindien

Kom til foredraget “På besøg i Dansk Vestindien” i Kildebrønde Gamle Skole.

TID: Torsdag d. 6 april kl 19.00

Turen fortælles i ord og billeder af Frede Bredsten Nielsen, som var på besøg i Dansk Vestindien i julen 2011.

100 års jubilæum

Det er i år 100 år siden, vi solgte øerne til USA og derfor en god anledning til at høre om dem. Siden da har øgruppen heddet US Virgin Islands.

Den danske kolonihistorie lever stadig overalt på Skt. Croix – såvel som på Skt. Thomas, så der er rig lejlighed til at gå på opdagelse i den danske kolonihistorie og se sukkermøller, forter og et væld af andre danske bygninger fra kolonitiden. Der er mange velbevarede historiske bygninger fra den danske kolonitid. Der bliver også lejlighed til et besøg på 4 andre øer i det Caribiske Hav.

På besøg i Dansk Vestindien

Kom til en spændende aften i Kildebrønde.

Adressen er Byvejen, og prisen er 15. kr.

Med venlig hilsen

Hanne Hummelshøj

Sognediakon

Mail til kommunen om ældreboliger og Brugsen

Bylauget (Teknisk gruppe) skrev på opfordring af Laugsstævnet 2016 til Greve kommune om 3 ting vedrørende bygninger i Kildebrønde:

Vi modtog svar 3. november 2016.

Hvad sker der med det nedbrændte hus Byvejen 17 (ældreboligerne)?

Svar: Tomten efter det nedbrændte udlægges med græs. På sigt nedlægges alle ældreboliger i Kildebrønde, planen er, at alle ældreboliger skal ligge i Hundige nær Strandcentret. Planlægningen er på budgettet i 2017.

Kan kommunen gøre noget så bygningerne Kildebrønde Landevej 32 (Brugsen) og Kildebrøndevej 14 (ødegården) kommer til at fremtræde mere præsentabelt?

Svar: En bygning må ikke være til fare for brugere eller forbipasserende.

Greve Kommune kan kun kræve at en ejendom nedrives, hvis bygningerne er i fare for at styrte sammen.

Der er i 2015 givet delvis nedrivningstilladelse til Kildebrøndevej 14.

Kommunen hverken kan eller vil tvinge en ejer til at forskønne en bygning.

Referat af Laugsstævne d. 6. marts 2017

 Referat Laugsstævne (generalforsamling) i Kildebrønde Bylaug.

STED: Kildebrønde Skole mandag 6. marts 2017 kl. 19.30

Antal fremmødte til laugsstævnet: 20.

Der er afbud fra den afgående kassemester, som fraflytter.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent: Søren Møntegaard

  1. Valg af referent: Gerd Have
  1. Valg af stemmetæller: Asger Hedegaard
  1. Oldermandens beretning: Redegjorde for årets aktiviteter.

Mindedes og takkede afdøde Ejner Jørgensen, som var medstifter af  bylauget og gjorde en stor indsats for byen.

  1. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab.

I kassemesterens fravær fremlagt af Gerd Have. Godkendt.

Sonja oplyser, at kontrakten på boldpladsen blev ændret da vi fik den nye boring, så vandværket er lejer og bylauget betaler leje til vandværket. Udgifter til vedligeholdelse af hegn og bygning deles af vandværk og bylaug. Dette er årsagen til, at bylauget ikke mere har en konto med et øremærket beløb til evt. reetablering af arealet.

  1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 200 kr pr. husstand

Vedtaget. Beløbet bedes indsat på bylaugets konto senest 1/4-17 og   dækker frem til næste generalforsamling.

  1. Valg til bestyrelsen:

Kasserer: Asger Hedegaard. Det godkendes, at han samtidig  fortsætter i Teknisk Gruppe.

Medlemmer: Vickie fratræder festudvalget (men kan stadig hjælpe ved arrangementer). Sandra og Jette koordinerer indsatsen ved  kommende arrangementer og indkalder i god tid hjælperne via Facebook.

  1. Valg af revisor: Søren Møntegaard

9.  Iflg. aftale fra sidste Laugsstævne fremlægges forslag til ændrede             vedtægter til afstemning. Forslaget var udsendt med indkaldelsen.

Enstemmigt vedtaget.

10. Forslag om at ændre navn fra Kildebrønde Bylaug til Kildebrønde             Landsbylaug.  Forkastet, 3 stemmer for, 13 stemmer imod.

11. Behandling af indkomne forslag.

Oldermanden oplyser, at der ikke er kommet forslag.

12. Eventuelt.

René, Teknisk gruppe har i dag modtaget resultatet af efterårets trafiktælling i kirkebyen og redegør for den: Der kører mellem 1680 og 1780 biler gennem byen pr. døgn, heraf 170 biler over 5,8 m (vi konkluderer at det kan være både bil m.trailer og lastvogne).             Hastigheden er højest ved kirken (42 km/t).

Diskussion om trafikforholdene omkring byen, særlig mellem jernbanen og kirken. Det oplyses, at busser gerne må køre hvor der er ‘lastbiler forbudt’. Vi observerer mange store lastbiler på gennemfart trods forbud.

Lene Møntegaard efterlyser indsamlere til Kræftens Bekæmpelses næste kampagne.

Finn gør opmærksom på kommunens tilbud om møde 22/3 om indbrudsbekæmpelse. Han laver samlet tilmelding.

Forslag om at komme tilbage til gammel praksis med, at sommerfesten altid falder på samme tid, fx, sidste lørdag i august så det er nemmere at huske.

Mødet hævet 22:30.