Kildebrønde sommerfest 2020

Bylauget inviterer til sommerfest i Kildebrønde på boldpladsen og i laden.

Der vil være masser af håndsprit og små øer af borde, så vi holder god afstand og passer på hinanden.

Vi arbejder på at dyste i fodbold mod Greve Landsby.

Der vil være ølsmagning, så kom glad barn som voksen – der er noget for alle.

PS: Hvis du ligger inde med et festligt indslag til en aflyst konfirmation, så medbring endelig.

Sommerfesten er for alle i Kildebrønde og arrangeres og afholdes af bylauget, der frivilligt varetager byens interesser. Du kan støtte op om byen og bylauget ved at blive medlem. Kontingentet er 200 kr om året pr. husstand uanset antal. Pengene går blandt andet til vedligeholdelse af fællesarealer som boldbanen og legepladsen.

Overfør beløbet til Bylaugets konto 1551 3564320 eller MobilePay 26136020

Referat 2020

Referat af generalforsamling i Kildebrønde 2/3-2020

 1. Oldermandens beretning.
 2. Marcel fortæller om regnskabet. Det bliver godkendt.
 3. Der er indkøbt et telt på 10 x 6 m, som kan lejes for 500 kr. for en weekend.
 4. Kontingent fortsætter til 200 kr. pr husstand pr år.

Der kan indbetales til på Mobilpay 26136020, det er vigtigt, man skriver sin adresse i kommentarfeltet, indbetaling for 2020 er senest 1/4-2020.

5. Gerd fortsætter i bestyrelsen og Frede og Aage vil gerne fortsætte med at vedligeholde boldpladsen.

6. SPØRGSMÅL til Teknisk Gruppe

Angående lys fra rundkørsel og under banen.

Der har tidligere være spurgt ind til dette, vi har ingen løsning til dette nu, men der skrives til kommunen.

7. Michala fortæller om aktivitetsudvalgets mange nye tiltag. (Se opslag)

Hanne (nr. 24) vil gerne hjælpe til med div aktiviteter i byen.

Flere ældre siger, de ikke ved, hvad der sker i byen.

8. Idéer til Facebook/hjemmeside skal sendes til Marcel.

9. Leif valgt til Revisor.

10. SPØRGSMÅL til Teknisk Gruppe

”Trekantet” Mark ved rundkørsel (Ved Møllen) der blev snakket om noget udstykning af denne, der skal undersøges, hvad der skal ske med dette stykke.

11. Lampe ved ”ældreboligerne” generer lyset om aften, man må selv tage fat i kommunen om denne (evt om de kan sætte en skærm eller noget på den)

12. Der er arrangeret en strikkeklub.

13. Frede vil gerne lave en fiskeklub.

14. Der fortælles om at der er en der kommer og smadrer ruden på Kildebrønde landevej nr 30

Se gerne efter ”suspekte” typer.

15. Spørgsmål til Boldplads/Legeplads

Der snakkes om at skaffe midler til at kunne udbygge denne. Kommunen har godkendt, at der prøves at skaffe midler /Fonde til at lave noget nyt. Børnene i byen bruger ikke legepladsen som den er i dag. Der er for ca 8 år siden brugt 56.000 på at lave den til det den er i dag. Kan pladsen evt lukkes HELT AF, så børn ikke har en mulighed for at komme ud.

Referat skrevet af Jan Hoffmann.

Loppemarked d. 3. maj 2020

Vi holder tradition tro loppemarked i Kildebrønde. Vi mødes på boldpladsen søndag d. 3. maj kl. 9 og stiller op. Der er både borde og stole i laden, som kan benyttes. Først til mølle. Vi holder åben i laden, som indrettes til cafe for de besøgende.

Loppemarkedet åbner kl. 10-15.

Det er naturligvis en fantastisk mulighed for at sælge ud af alt det, du går og gemmer på. Børnetøj er et stort hit, men også legetøj, møbler, antikgenstande og ragelse kan være et hit hos den rette køber.


Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.
Kildebrønde Skole mandag 2. marts 2020 kl. 19.00

Der er adgang for alle beboere i Kildebrønde, men kun stemmeret for dem, der har betalt kontingent for 2019.

§2.1. Generalforsamlingen afholdes første mandag i marts….Indkaldelse kan ske via Kildebrønde Bylaugs website www.kildebrønde.dk

§5. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales senest ved det førstkommende månedsskifte efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Oldermandens beretning
5. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen:
kasserer Marcel Wolf -ikke på valg
Boldudvalg Frede Kristensen -ikke på valg
Aage Meincke -ikke på valg
Teknisk grp: Henning Gravesen -ikke på valg
Jan Hoffmann -ikke på valg
Fest/aktivitetsudvalg: Sandra Pedersen -ikke på valg
Michala -ikke på valg
Johanne Slemming -ikke på valg
Skriver: Gerd Have -stiller sin post til rådighed
Ledige poster -kandidater efterlyses:

8. Valg af revisor.
Leif Poulsen ( på valg)

9. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være i oldermandens postkasse (Kildebrønde Landevej 3) senest 25. februar.

10. Eventuelt.

Svar fra kommunen

Hej Gerd

Tak for opfølgningen – vi har nu ligeledes kunne lokaliseret den gamle branddam.

Den er en del af vejmatriklen det er således Greve Kommune der skal vedligeholde området.

Jeg giver besked videre til vores tilsynsførende, der vil tage ud og se nærmere på forholdene.

Er der beplantning, der går ud over vej/fortov og skygger for oversigten sætter vi beskæring af dette i værk såfremt økonomien tillader det.

God dag.

Med venlig hilsen
Søren Ertløv Hansen, vejingeniør

Sbar fra kommunen vedr. trafikforhold

Kære Teknisk Gruppe og Kildebrønde Bylaug

Tak for jeres henvendelse vedrørende Byvejen i Kildebrønde Landsby.
Som Borgmesteren har informeret om, svarer Vej og Landskab her på jeres spørgsmål.

I lokalplanens (14.05 for Kildebrønde Landsby) bestemmelser fremgår det i punkt §5.7 at Byvejen, senest når der er etableret en omfartsvej rundt om Landsbyen, skal nedklassificeres til en vej, hvor udformningen/indretningen af vejen, der har landsbygadekarakter. Dette i praksis som lokalplanen foreskriver kan ske vha. hastighedsdæmpning, skilte, smallere kørebaneareal osv.
På Byvejen er der etableret i alt 9 bump der er dimensioneret til 30 km/t, der ligeledes er den anbefalet hastighed igennem Kildebrønde Landsby, for at leve op til lokalplanens krav om at nedklassificerer vejen til en vej med en lavere hastighed. Greve Kommune anser nedklassificeringen som sket efter lokalplanens bestemmelser.

Kommunen foretog i 2016, 3 hastighedsmålinger på Byvejen, da kommunen modtag en lign. henvendelse. Målingerne viste at der ikke var problemer med overholdelse af den generelle hastighedsgrænse på de 50 km/t. Bilisterne i området kører mellem 32 og 42 km/t. Der blev foretaget en måling ud for nr. Byvejen nr. 37, der viser at trafikanterne her kører meget pænt. Gennemsnitshastigheden blev målt til 32 km/t.

Greve Kommunes Trafiksikkerhedsråd drøftede sagen om skiltningen på mødet d. 3. maj 2017. Rådet anbefalede ikke, at der blev opsat påbudt hastighedsgrænse på 30 km/t da dette vil have ringe eller ingen effekt på trafikanternes hastighed.
Greve Kommune er ikke håndhævende myndighed hvad angår overskridelse af hastighedsgrænsen og dermed færdselsloven, det er derimod Midt- og Vestsjællands politi.
Angående ønsket om flere bump på Byvejen vurderer Greve Kommune, at dette heller ikke vil have nogen effekt. Dels er de fysiske rammer ikke til stede, når der kigges på vejreglerne anbefalinger til afstande mellem bump i 30 km/t hastighedszone, sammenholdt med udkørsler og sideveje er det ikke muligt at placere flere bump.
På baggrund af ovenstående er Byvejen ikke prioriteret til nye hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Med branddammen går jeg ud fra du hentyder til området ved Fresiahaven. Dette område er ejet af BOLIGSELSKABET FJORDEN 4 ApS – men bliver højst sandsynligt vedligeholdt af grundejerforeningen i området. Det er ikke Greve Kommune, der har vedligeholdelsespligten af området.

Ved tomten går jeg ud fra der henvises til det grønne areal, der ligger på hjørnet mellem Byvejen og indkørslen til adresserne Byvejen 30A-30E. Det er grundejer der har vedligeholdelsespligten af dette areal. Her er det Bülow & Nielsen Færdighusprojekter der er grundejer.

Det er efter kommunen vurdering et fælleshegn mellem grundejer i Byvejen 32 og Bülow & Nielsen Færdighusprojekter. Det er derfor en sag mellem disse 2 grundejere at beskære beplantningen. Er der uenighed omkring fælleshegnet, kan der rettes henvendelse til Hegnssynet i kommunen. Greve Kommune gør ikke yderligere i den sag.
Beplantning skal altid holdes inde på egen grund. Med mindre andet fremgår i servitutter eller tinglysning, kan grundejere selv udforme beplantning således bedre oversigtforhold kan opnås ved ind/udkørsler.

Greve Kommune opsætter ikke særlige skilte for at informere om at der er børn i byområder. Legende børn skilte sættes ikke op da skiltet er et uautoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlig vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til om øget trafik fra evt. et nyt udbygningsområde kræver ændring af forholdene i Kildebrønde Landsby.

Mht. den nye sti mellem Skovbo Allé og Kildebrøndestien er der ikke planer om, at denne skal udbygges og kobles på Landevejen.

Håber ovenstående var svar på din henvendelse ellers er du velkommen til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen
Maria Kristensen
Teamleder Vej og Landskab
Tlf: 43979400
Mail: vlm@greve.dk

Møde vedr. trafikforhold på Byvejen 25 til 39

Møde 11.4.2018 vedr. trafikforhold på Byvejen 25 til 39.

Beboerne i det nævnte område var indbudt til mødet ved personlig henvendelse fra Teknisk Gruppe, da der længe har været utilfredshed med trafik-og hastighedsforholdene på strækningen.

Fremmødte beboere fra Byvejen 31, 32, 33, 37 og 39, samt oldermanden og undertegnede (skriver og medlem af Teknisk Gruppe.)

Mails fra 27, 30A og 30C, som tilkendegav enighed i, at ‘noget må gøres’, samt et par forslag.

Ingen af de fremmødte eller de besøgte gav udtryk for utilfredshed med Bylaugets nærværende tiltag.

Problematikken:

På strækningen mellem svinget ved nr. 25/28 og svinget ved nr. 38/41 er der ingen fartdæmpende anlæg (bump).

Den anbefalede hastighed 30 km/t overholdes ikke af gennemkørende.

Helleanlæggene i svingene påkøres ofte, de passeres venstre om eller fortovet tages til hjælp for at komme hurtigere rundt i svingene.

Efter at gården Bredager (Byvejen 23) overgik fra landbrug beboet af én familie til brug for mange beboere og lejere med firmabiler er der øget trafik i indkørslen, som befinder sig lige midt i svinget.

Kommer man fra kirken og skal ind på Bredager kan man blive nødt til at holde midt i svinget/helleanlægget og vente for modkørende med fare for at blive påkørt bagfra af en, som har (for meget) fart på og ikke venter en holdende bil midt i svinget.

Det er konstateret, at mange bilister accelererer når de lige har passeret midten af svingene. De er således godt oppe i fart, når de opdager evt. ventende eller udkørende fra indkørslerne nr. 28, 30 A-E, nr. 36, Yttesensvej eller en cyklist.

Enkelte beboere har forsøgt sig med at bruge en parkeret bil som fartdæmper.

Der er enighed om, at det ikke er en holdbar fremgangsmåde, men tværtimod kan være med til at skabe farlige situationer, idet det hindrer overblik og tvinger ‘medkørende’ trafik over i modsat vejbane.

Denne praksis er derfor ophørt.

De berørte beboere og Teknisk Gruppe vil meget gerne have et møde og søge svar på følgende

Spørgsmål til Greve Kommune:

-I lokalplanen står der noget om at ‘nedklassificere Byvejen’. Er det sket og i så fald til hvad…og hvad betyder det i praksis?

-Hvem er ansvarlige for at holde området med ‘branddammen’ ?

-Hvad skal der ske med ‘tomten’ hvor gasbeholderen på nr 30 stod og hvem skal vedligeholde stedet?

-Hvem er ansvarlig for at klippe hækken mellem nr. 30 A-E og nr. 32 på den side der vender mod nr. 30?

-Er det muligt at holde bevoksningen de nævnte steder lavere og trukket mere tilbage i forhold til fortovet for at give bedre udsyn ved udkørsel fra nr. 30’erne?

-Er det muligt at få ændret anbefalet hastighed 30 km/t til en reel fartbegrænsning på 30 km/t gennem landsbyen?

-Er det muligt at sætte skilte op, der opfordrer til at tage hensyn til børnene i byen?

De bump, som var projekteret på strækningen, blev ikke lavet samtidig med de øvrige bump som der generelt er stor tilfredshed med.

-Er det muligt at få lavet flere bump?

Vi foreslår:

Umiddelbart før svinget ved skellet mellem nr. 26 og 28 til modsatte kantsten.

Umiddelbart efter svinget så tæt på nr. 28’s udkørsel som muligt og til modsatte kantsten mellem nr. 27 og 29.

Tværs over vejen mellem nr. 32 og 35.

I svinget ved nr. 41 i retning ind i byen mellem helleanlægget og kantstenen (for at dæmpe farten fra Tåstrupsiden) og (det er ikke nemt at finde en optimal placering) tilsvarende for at dæmpe farten ind i svinget ved Martin Jensensvej fra kirkesiden.

Siden vi fik bump og gennemkørselsforbud over 3500 kg er der tydelig nedgang i den tunge, gennemkørende trafik.

I forhold til fremtiden og udbygningen mellem banen og motorvejen har Kildebrønde landsby generelt bekymring for, at det ikke holder og for hvordan man skal forholde sig, hvis tunge biler derfra i stigende grad benytter Byvejen som gennemkørsel.

Hvilke tiltag har man gjort for at trafikpresset gennem landsbyen ikke igen øges?

Vi ser frem til et opklarende møde med Greve Kommune, gerne afholdt i Kildebrønde Skole.

Venlig hilsen

Teknisk Gruppe, Kildebrønde Bylaug.

Gerd Have.

Sommerfest i Kildebrønde 2018

Sommerfest i Kildebrønde på boldpladsen

Søndag d. 19. august kl 15.

Program

Kl. 15
Leg for børn (og legesyge voksne)
Ansigtsmaling, stafet, rundbold, fodbold, kongespil, petanque… Kl.17:30 Grillene tændes
Kl. 18:00
Fællesspisning

Medbring mad og drikkevarer. Du kan købe saftevand og irsk kaffe i baren.

Referat 2018

Referat af Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Skole mandag 5. marts 2018 kl. 19.30

Fremmødte: 13 personer, heraf10 stemmeberettigede og 1 fuldmagt fra Knud Jensen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: René Madsen. Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt iht. vedtægterne § 2.1.
 2. Valg af referent: Gerd Have
 3. Valg af stemmetæller: Jette Keldorff
 4. Oldermandens beretning: Der er 78 brugere af facebookgruppen og 33 betalende husstande. Beklageligt få, bestyrelsen vil arbejde med at oprette MobilePay for at fremme betalingerne og pointerer, at fremtidig deltagelse i arrangementer og brug af boldplads og petanquebane forudsætter medlemskab.

Der har været afholdt sommerfest og loppemarked på boldpladsen og i fint samarbejde med kirken, fastelavnsfest og foredragsaftener i Skolen.

Bylauget har skånet byens beboere for udgift til renovering af hegnet omkring boldplads/vandboring – 15.000 kr, som ellers skulle afholdes af Bylaug og Vandværk i forening, men som kommunen efter vores henvendelse har udført.

Bylauget arbejder på at få petanquebanen ind under den kommunale vedligeholdelse i lighed med de andre landsbyer.              Beretningen godkendt uden spørgsmål.

 1. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab.

Regnskab og bilag kan ses på hjemmesiden. Posten til forsikring forklaredes med, at det med nyere lovgivning er risikabelt at afholde uforsikrede arrangementer, da bestyrelsen kan gøres personligt ansvarlige for evt. personskader.             Godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent. Der stemtes om bestyrelsens forslag (uændret 200 kr pr. husstand) og (som de har i Greve Landsby) 100 kr pr. husstand, 50 kr for pensionister.

Bestyrelsens forslag godkendt med 10 stemmer for, 1 imod.

 1. Valg til bestyrelsen:Ordstyreren efterlyste kandidater til de ledige poster, ingen meldte sig.

Genvalg til:

oldermand Jan Larsen -for 1 år

sekretær Gerd Have

webmaster Marcel Wolf

Boldudvalg: Frede Kristensen, Aage Meincke, Ulrik Drost, Anders Aastrup.

Festudvalg: Jette Keldorff.

Ledige poster:

Teknisk grp: René Madsen ønskede ikke genvalg.

Medlem af boldudvalgets aktivitetsdel

Medlem af festudvalget

Medlem af teknisk gruppe.

Nyvalg: Kasserer Ulrik Drost.

 1. Valg af revisor. Leif Poulsen, Krohaven
 2. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen bemyndiges til at købe reklamebanner til ophængning på hegnet ved boldpladsen for at promovere bylauget.

Bestyrelsens forslag til Addendum til vedtægterne godkendt enstemmigt. Oldermand og kasserer tegner foreningen overfor banken. I andre forhold tegnes foreningen af ethvert bestyrelsesmedlem.

De fremmødte medlemmer finder det i orden, at bestyrelsen holder en årlig frokost indenfor rammerne af budgetterede administrationsomkostninger.

Da Knud Jensens indsendte henvendelse ikke indeholder punkter til egentlig afstemning behandles det under Evt.

 1. Eventuelt.

Jette: Der søges yngre kræfter til borddækning mv. til torsdagsarrangementerne i Skolen. Ingen reaktion. Vi må slå efterlysningen op på facebook.

Henvendelse fra ‘StopStøjen’. Henvendelsen er lagt ud på facebooksiden til orientering. Bidrag er ikke en sag for Bylauget.

Knud Jensens brev:

pkt. 1 Der henvises til Greve Kommunes hjemmeside greve.dk, som har en funktion, ‘Giv os et praj’, hvor uregelmæssigheder kan indberettes af den, der ser skadede vejskilte mv. Der er erfaring for, at henvendelse hjælper efter få dage.

pkt.2 Oldermanden har haft en snak med ejeren af hegnet på nordsiden af Byvejen mellem boldplads og landevej. Han har en entrepenør på opgaven med beskæring, det bliver udført når vejret er til det.

Pkt.3 og 4 tages op af bestyrelsen som næste punkt når der er afklaring vedr. petanquebanen.

Pkt.5 Personbilerne er ikke mere langtidsparkerede på Byvejen. Oldermanden vil gentage sin henvendelse til ejeren af lastbilen, som dagligt parkeres på Byvejen.

Bjarne Keldorff: Tekn. Grp. har tidligere beskæftiget sig med hastigheden på Kildebrøndevej – gør opmærksom på, at Strøhusvej er et langt større problem for cyklister, da den er over 1 meter smallere end Kildebrøndevej og der er 80 km/t.

Mødet slut 21.30.

Gerd Have.

Fastelavn i Kildebrønde

Kom til fastelavn i Kildebrønde

Søndag d. 11. februar kl 10.

Vi mødes på boldpladsen til tøndeslagning. Der er to kategorier for børn. Herefter går vi i samlet flok gennem byen til Kildebrønde Kirke, hvor der er fastelavnsgudstjeneste kl. 11.

Boller og varm kakao

Efter gudstjenesten vil der blive serveret boller og varm kakao i Den Gamle Skole.

Vi glæder os til at se jer.

Mvh Kildebrønde Bylaug og Kildebrønde Kirkeudvalgfastelavn i Kildebrønde