Forslag til Lokalplan nr. 14.53

Forslag til Lokalplan nr. 14.53 – Kildebrønde Vest samt forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. marts 2017 vedtaget, at fremlægge ovennævnte planforslag.

Forslagene fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 31. marts til den 31. maj 2017.
Forslagene kan ses på kommunens hjemmeside www.greve.dk/planer fra den 31. marts 2017.

Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal sendes til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve, eller mailes til plan@greve.dk senest den 31. maj 2017.

 

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.53 – Kildebrønde Vest samt forslag til Til- læg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025.
Lagt på kommunens hjemmeside den 31. marts 2017.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget areal i landzone på ca. 221.000 m2 og et ubebygget by- zoneareal på ca. 30.000 m2. Det samlede areal er ca. 251.000 m2.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for erhverv inden for transport, lager og logistik og salg af særlig pladskrævende varegrupper.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget giver mulighed for miljøklasser mellem 3-5 og mulighed for at bygge højere og tættere.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 14.53 foretaget en screening af lo- kalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirk- ningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurde- ring.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklage- nævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 4. Klagefri- sten er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kom- munen.

De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemme- side: www.nmkn.dk/klage bl.a. under Hvordan klager du og Hvad koster det at klage.

Offentlig fremlæggelse

De to planforslag er den 9. marts 2017 godkendt af Teknik- og Miljøudvalget til offentlig fremlæggelse i perioden fra den 31. marts til den 31. maj 2017.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til Maria Skytt Burr, tlf. 4397 9335, e-mail: msb@greve.dk.

Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslagene efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærknin- ger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort tillæg til kommuneplanen og lokalplanen, må ejendommene, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 31. marts 2017, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 31. marts 2018.

Greve Byråd

Mail til kommunen om petanquebanen

Kildebrønde 23. marts 2017

Til Kultur&fritidsforvaltningen.

Ansøgning om praktisk hjælp og økonomisk tilskud fra Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Bylaug har i ca. 30 år lejet et areal i byen til brug for fælles fritidsaktiviteter, leg, boldplads mv.

Der er for mange år siden etableret en petanquebane, som hver mandag -året rundt, når vejret tillader det- bruges af en flok ældre beboere.

Lugning/giftfri ukrudtsbekæmpelse på de omgivende græsvolde, klares løbende af brugerne, men selve banen trænger nu til renovering og vi er i den situation, at der ikke mere er nogen i byen, som har maskiner og kræfter til, at Bylauget selv udfører opgaven.

Det drejer sig om opretning af flisekanten omkring banen, udjævning af spillearelet, samt udlægning og vibrering af ca 4,5 kbm stenmel på banens overflade.

Da det betyder meget for byens pensionister, at petanqueklubben fungerer, håber vi, at Greve Kommune stiller sig velvilligt til at yde os denne hjælp i løbet af foråret.

Venlig hilsen

Gerd Have, sekretær for Kildebrønde Bylaug.

Tlf. 2838 7981

På besøg i Dansk Vestindien

Kom til foredraget “På besøg i Dansk Vestindien” i Kildebrønde Gamle Skole.

TID: Torsdag d. 6 april kl 19.00

Turen fortælles i ord og billeder af Frede Bredsten Nielsen, som var på besøg i Dansk Vestindien i julen 2011.

100 års jubilæum

Det er i år 100 år siden, vi solgte øerne til USA og derfor en god anledning til at høre om dem. Siden da har øgruppen heddet US Virgin Islands.

Den danske kolonihistorie lever stadig overalt på Skt. Croix – såvel som på Skt. Thomas, så der er rig lejlighed til at gå på opdagelse i den danske kolonihistorie og se sukkermøller, forter og et væld af andre danske bygninger fra kolonitiden. Der er mange velbevarede historiske bygninger fra den danske kolonitid. Der bliver også lejlighed til et besøg på 4 andre øer i det Caribiske Hav.

På besøg i Dansk Vestindien

Kom til en spændende aften i Kildebrønde.

Adressen er Byvejen, og prisen er 15. kr.

Med venlig hilsen

Hanne Hummelshøj

Sognediakon

Mail til kommunen om ældreboliger og Brugsen

Bylauget (Teknisk gruppe) skrev på opfordring af Laugsstævnet 2016 til Greve kommune om 3 ting vedrørende bygninger i Kildebrønde:

Vi modtog svar 3. november 2016.

Hvad sker der med det nedbrændte hus Byvejen 17 (ældreboligerne)?

Svar: Tomten efter det nedbrændte udlægges med græs. På sigt nedlægges alle ældreboliger i Kildebrønde, planen er, at alle ældreboliger skal ligge i Hundige nær Strandcentret. Planlægningen er på budgettet i 2017.

Kan kommunen gøre noget så bygningerne Kildebrønde Landevej 32 (Brugsen) og Kildebrøndevej 14 (ødegården) kommer til at fremtræde mere præsentabelt?

Svar: En bygning må ikke være til fare for brugere eller forbipasserende.

Greve Kommune kan kun kræve at en ejendom nedrives, hvis bygningerne er i fare for at styrte sammen.

Der er i 2015 givet delvis nedrivningstilladelse til Kildebrøndevej 14.

Kommunen hverken kan eller vil tvinge en ejer til at forskønne en bygning.