Geodætisk ekspedition til Østgrønland 1963

Geodætisk ekspedition

Niels Jørgen Jensen fortæller om en tur til Østgrønland, dengang landet skulle kortlægges.

Geodætisk ekspedition

Pris

Arrangementet koster 15 kr. inkl. kaffe og boller.

Transport

Har du brug for transport til arrangementet “Geodætisk ekspedition”, kan kirkebil bestilles gratis på tlf. 43 90 55 77

Adressen er Kildebrønde Gamle Skole, Byvejen 2, 2670 Greve

For flere aktiviteter besøg hundigekirke.dk.

Hjertestarter i Kildebrønde

Ny hjertestarter i Kildebrønde på Den Gamle Skole

Hjertestarter i Kildebrønde

Efter endt hjertestarterkursus i gamle skole i dag har kirken opsat hjertestarter på køkkendøren til Den Gamle Skole, så den er tilgængelig alle døgnets 24 timer.
Hjertestarteren er selvforklarende med højttaler og display på dansk.
Med håbet om at den ikke kommer i drift siger vi på byens vegne mange tak til
donorerne.

Læs mere og se en video af, hvordan du bruger en hjertestarter her.

 

Velkommen til Kildebrønde bys hjemmeside

Her kan du læse om Kildebrønde by, kommende begivenheder og bylauget. Formålet med hjemmesiden er at skabe et forum, hvor vi som borgere i Kildebrønde kan dele viden, komme hinanden mere ved og samle informationer omkring bymøder og kommende begivenheder i byen som fx sommerfest.

Under “Fortællinger” vil der løbende komme nye historier fra folk i byen, der har lyst til at dele deres oplevelser, nye som gamle.

Under “Kildebrønde Bylaug” kan du læse om bestyrelsen, bylaugets vedtægter og referatet fra Laugsstævne.

Bliv medlem af bylauget og støt bylaugets arbejde. Kontingentet er 100 kr om året, som overføres umiddelbart efter Laugtsstævnet. Pengen går blandt andet til vedligeholdelse af fællesarealer som boldbanen og legepladsen. Læs mere om bylaugets arbejde her.

Overfør beløbet til Bylaugets konto 1551 3564320 senest 1. marts.

Om Kildebrønde Bylaug: Historien bag Bylauget

Kildebrønde Bylaugs historie

Kildebrønde Bylaug kan sammenlignes med en ejerforening og har gennem tiderne været byens samlingspunkt og talerør mellem beboere og kommune/region.

I nuværende form er bylauget oprettet omkring 1970 med formålet at bevare samhørigheden i landsbyen trods Greves udvikling som storkommune og at være en selskabelig forening for hele familien (fastelavn, sankthans, sommerfest, etc).

Menighedsrådet

Kildebrønde Skole ejes nu af Menighedsrådet, som Bylauget har et godt samarbejde med omkring fællesarrangementer som fx foredrag. Skolen fungerer også som samlingslokale for borgerne, når der er generalforsamling i vandværket, Laugsstævne eller andre fællesarrangementer.

 Kildebrønde Bylaug

Kildebrønde Bylaug: indsats og frivillige arbejde

Kildebrønde Bylaug har medvirket til at få gennemført skolebus, lys på landevejen og skolestien, fartdæmpende foranstaltninger og forbud mod gennemkørsel af tunge køretøjer på Byvejen, rundkørsel, boldpladsareal og legeplads, vejtræer på Byvejen og skolestien og anlæg af spadserstien fra Yttensensvej til kirken langs byens nordlige skel.

Vi ønsker at holde gang i naboovervågning og andre tryghedsskabende foranstaltninger og håber at denne hjemmeside såvel som facebookgruppen er med til at fremme den indbyrdes kommunikation. Tilmeld dig maillisten på hjemmesiden for at blive inviteret til gruppen.

Kildebrønde Bylaug

Kildebrønde Bylaug har desuden en kotaktperson i skovrejsningsudvalget og derved mulighed for at medvirke til planlægningen af Kildebrøndeskoven og adgangsveje m.m.

Bylauget har allervigtigst medvirket til et sammenhold i byen, der får byen til at leve og ikke blot være en soveby, der langsomt sygner hen.

Støt op om bylauget ved arrangementer og til laugsstævne, og støt med et kontigent på 200 kr. pr. hustand uanset antal.

Konto nr: 1551 3564320

Referat af Laugsstævne d. 26. maj 2016

Fremmøde

Der var fremmødt 31 beboere. Ingefred, Byvejen 37 meldte sig som mødeleder. Gerd tog nærværende referat.

Oldermanden supplerede den udsendte beretning:

Vedtægterne

Vedtægterne er fra 1982, de trænger til en forenkling og opdatering.

Indbrud

Omtalte de mange indbrud i byen og mulighed for at forhindre dem.

Bylaugets arbejde

Redegjorde for Bylaugets placering som kontaktled til offentlige myndigheder på linje med grundejerforening/ejerlav, dog uden disses pligter og bemyndigelser. Nævnte som eksempel at Politiet -inden de ville skride ind- havde henvendt sig til Oldermanden for at han skulle bede beboerne på Byvejen begrænse parkering på vejen.

Redegjorde for ejerforholdene på Boldbanen, Laugets betaling for leje og for de tidligere og nuværende aktiviteter.

Fortalte om samarbejdet mellem Bylauget og Kirkens aktivitetsudvalg om arrangementer i Skolen.

Økonomi

Kassemesteren var ikke mødt.

Oldermanden oplyste, at der er ca. 30.000 i kassen (indestående i banken).

Kommende udgifter: Lovpligtigt eftersyn af legeredskaberne, opstramning/reparation af hegnet, samt den årlige leje.

Sonja, som er kasserer i Kildebrønde Vandværk oplyste, at vandværket, som i kraft af boringen er medlejer af pladsen, betaler for elforbruget.

Der skal altid være mindst 20.000 i kassen til dækning af reetablering af arealet i tilfælde af, at Boldpladsen nedlægges.

Den årlige ydelse til Lauget fastholdes. Der var spørgsmål til perioden.

Da der iflg. Vedtægterne skal holdes Laugsstævne 1 gang årligt dækker ydelsen perioden mellem 2 Laugsstævner.

Der udsendes ikke girokort, medlemmerne skal overføre ydelsen til Bylaugets konto 1551 3564320 snarest efter Laugsstævnet.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Nye kræfter

Ingefred redegjorde for Bystævnets sammensætning og efterlyste unge kræfter.

Gjorde opmærksom på, at Boldudvalget består af oldefædre, og at det praktiske med kaffe og hjemmebagte kager ved arrangementerne i Skolen varetages af 3 damer over firs!

Følgende meldte sig til Bystævnet:

Boldudvalg: Anders, Byvejen 19, Ulrik, Byvejen 9. Aage Meincke og Frede Kristensen har tilkendegivet, at de fortsætter.

Festudvalg: Sandra, Landevejen 22, Vicky, Byvejen 12. Jette, Fresiahaven 8 fortsætter.

‘Hjælpende hænder’ som Festudvalget kan trække på:

Ingefred, Byvejen 37, Hanne, Byvejen 24, Gerd, Byvejen 11, Lene Møntegård, Bag Møllen 4, Orla og Ulla Kristensen, Bag Møllen 6.

Teknisk gruppe: René, Byvejen 1, Asger, Martin Jensensvej 10, Finn, Fresiahaven 18. Inge Ploug havde tilkendegivet, at hun fortsætter.

Webmaster: Marcel, Landevejen 22.

Oldermand: Jan, Landevejen 3 fortsætter.

Sekretær: Gerd, Byvejen 11.

Oldermanden indkalder til møde, hvor Bystævnet vælger stedfortræder for oldermand.

Referat husomdeles for sidste gang

Når nærværende referat er godkendt, husstandsomdeles det sammen med oplysninger om fx. hjemmeside, adresseliste etc. Vi satser derefter på at klare kommunikationen til de fleste elektronisk.

Eventuelt

Mailliste

Der cirkulerede en liste, hvor man kunne skrive sin mailadresse på. Den blev givet til webmaster, som samkører den med den eksisterende liste og giver oldermanden en kopi.

Hjemmeside

Asger tilbød domænet Kildebrønde.dk, som han i mange år har haft reserveret til Bylauget. Der var tilslutning til at takke ja.

Marcel vil arbejde på, om der skal laves hjemmeside og/eller Facebookgruppe, evt i samarbejde med Asger. Her vil referat fremover blive oploadet.

Internet i byen

Marcel spurgte til andres oplevelse af internettet i byen.

Der var en del utilfredshed med hastigheden. Asger redegjorde for en del af konstruktionen, Marcel oplyste, at Greve Landsby selv har arrangeret et velfungerende fibernet. Der var opbakning til, at han undersøger mulighederne for at kopiere det hos os.

Fællesspisning

Ulla, Bag Møllen, foreslog, at man genoptager de succesfulde fællesspisninger i Skolen.

Det kunne være en opgave for de ‘hjælpende hænder’ i samarbejde med Festudvalget.

Brændt hus på Byvejen

Der var spørgsmål til status vedr.det brændte hus Byvejen 17. Ingefred oplyste, at det skal nedrives og at der ikke opføres nye pensionistboliger i stedet. Fordi sagen er trukket i langdrag skal kommunen i ny udbudsrunde før de finder en, der kan påtage sig arbejdet.

Opgaver for teknisk gruppe

Der var spørgsmål til ting, som vil være oplagte opgaver for Teknisk gruppe at opklare:

Det manglende lys ved jernbanebroen, hvad sker der med ‘Brugsen’ (hvornår kommer den til at se ordentlig ud) og hvad sker der med ejendommen på Kildebrøndevej, som er delvist nedrevet.

Afslutning

Mødet sluttede ca. kl. 21.

Gerd Have.

Høstgudstjeneste i Kildebrønde Kirke

Kom til høstgudstjeneste søndag d. 18. september kl. 11 i Kildebrønde Kirke ved Michael Rønne Rasmussen.

Efter en dejlig sommer er markerne høstet og æblerne i haven søde og modne. Dette markerer vi med en gudstjeneste over temaet “Faste eller fest?” i Kildebrønde Kirke.

I dagens anledning er kirken smukt pyntet, og gudstjenesten er tilrettelagt for familier med børn, unge og voksne i alle aldre, hvor vi bl.a. synger nogle af de dejlige høstsalmer og fejrer dåb af en lille pige.

Efter gudstjenesten

Efter gudstjenesten samles vi til frokost i Den Gamle Skole, hvor vi – hvis vejret tillader det – spiser og leger inde eller ude.

Pris og tilmelding

Frokosten koster 20 kr. for voksne, og børn under 14 år spiser gratis. For at det kan blive en god fest og ikke faste, skal man tilmelde sig ved Hanne Hummelshøj på 43535320 eller hh@kildebr.dk senest fredag d. 16. september.

Vi glæder os til at se jer.

Kildebrønde Bylaug og Menighedsråd

Se i øvrigt invitationen her:

Kildebrønde Kirke

For flere gudstjenester se kalenderen for Hundige-Kildebrønde sogn her.

Kildebrønde Bylaug

Bestyrelsen i Kildebrønde Bylaug 2021/22

Oldermand 

 • Jan Larsen

Kasserer

 • Marcel Wolf

Send mail: kasserer@kildebroende.dk

Sekretær

 • Iben Dorset Rørbye

Aktivitets- og festudvalg

 • Sandra Wolf Pedersen
 • Michala Wahlstrom
 • Sidsel Kirstein
 • Lonni Faulch
 • Pernille Lund

send mail:  festudvalg@kildebroende.dk

Teknisk gruppe

 • Johanne Slemming
 • Ingefred Egehave

send mail: teknik@kildebroende.dk

Webmaster

 • Marcel Wolf

send mail: web@kildebroende.dk

Send mail til alle i bestyrelsen: Bestyrelsen@kildebroende.dk